Haikumagasinet #1
Haiku i serieformat

Fri Press Förlag presenterar
HAIKUMAGASINET #1

Tjugo äldre och nyskrivna dikter av kända och okända poeter i serieformat.

 

Tecknare: Sara Lundstedt

Du hittar Haikumagasinet #1 i Webbshopen »

Vara med?

Det finns dik­ter till kom­man­de num­mer. Är du teck­na­re eller illust­ra­tör och intres­se­rad av att ock­så illu­stre­ra haiku? Hör av dig om du vill vara med och bidra i kom­man­de num­mer av Haikumagasinet.

 

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Tomt Sinne — om Hakuin, japansk reformator i ord och bild

Bild på omslaget till TOMT SINNE liggande över tuschmålning med människor och vatten

av Sara Lundstedt feb­ru­a­ri 2011

 

I den japans­ka kons­ten möt­te jag en and­lig konst­när. Hans lät­ta pen­sel­drag var bud­skap av järn som för­e­vi­gat hans namn i kul­tu­rens röt­ter lik­som i mitt eget sin­ne.”

Förutom en pre­sen­ta­tion av Hakuin gör Lundstedt en jäm­fö­rel­se med kris­ten­do­mens sto­re refor­ma­tor Martin Luther. Hon lyf­ter ock­så fram Zen-budd­his­mens influ­en­ser på modern psy­ko­lo­gi. Hakuin var en stor bild­konst­när och kal­li­graf och Lundstedt visar hur bild- och boktryckar­kons­ten bidra­git till spri­dan­det av de nya idéer­na. Boken är illu­stre­rad med för­fat­ta­rens egna tusch­teck­ning­ar.

TOMT SINNE I WEBBSHOPPEN »