Längs vägen del fyra – utan byxor i Essaouira
av Bo Ranman

Det­ta är den avslu­tan­de delen av seri­en. Ran­man ver­kar leta efter något och han gör det i fot­spå­ren av tidi­ga­re rese­nä­rer. Flera plat­ser vitt­nar om befolk­ning­ens kamp för fred, fri­het och rättvisa.

Det hand­lar om resor… Det är all­tid spän­nan­de att besö­ka oli­ka län­der och kul­tu­rer. Men främst hand­lar det om alla män­ni­skor jag mött. En del har jag fort­fa­ran­de kon­takt med, vi brev­väx­lar, skri­ver till varand­ra på nätet… Någ­ra träf­far jag allt som oftast”, säger Ran­man med ett brett leende.

Läsa­ren får föl­ja med till Nord­af­ri­ka, mili­tär­dik­ta­tu­rens Tur­ki­et, och till sjut­ti­o­ta­lets para­diss­trän­der i den gre­kis­ka övärl­den. Ran­man besö­ker den ogäst­vän­li­ga packi­sen i Ark­tis och en desto mer gäst­vän­lig liten by i det inre av Ama­zo­nas. Kon­tras­ter­na är sto­ra, sär­skilt i jäm­fö­rel­se med hur det är här hem­ma i Sve­ri­ge. Men det kan te sig gans­ka annorlun­da i Ran­mans kol­lek­tiv i Bill­dal ock­så, eller i en gran­risko­ja i Hälsingland.

Den­na sam­ling berät­tel­ser är skri­ven för att öpp­na och inspi­re­ra var­je läsa­re till egna resor och insikter.

Längs vägen i webbshoppen »

LÄNGS VÄGEN DEL 3 – Milarepas grotta och andra berättelser av Bo Ranman

Omslag till Längs vägen del 3 av Bo Ranman

Det är 70-tal. Det är de sto­ra demon­stra­tio­ner­nas tid och många brin­ner för det de tror på. Bo bor inte själv i den gam­la budd­hist­mun­ken Mila­re­pas grot­ta utan det gör Jane, en av hans älds­ta vän­ner. Men han kom­mer till Kabul just när kung­en avsätts i en kupp. Och på Pud­ding Shop i Istan­bul (restau­rang­en där 70-tals­hip­pi­es träf­fas på väg till och från Asi­en) får han och flick­vän­nen vär­ja sig när det blir bråk mel­lan gäs­ter­na. I Nord­af­ri­ka får han träf­fa repre­sen­tan­ter för väst­sa­ha­ris­ka POLISARIO. Och så sit­ter han på kåken i Mari­estad för vapen­väg­ran. På job­bet tror de inte all­tid på vad Bo berät­tar, men i berät­tel­sen “Indi­a­nen på lag­ret eller hur vi drev lönn­krog i Haga” får vi veta var­för han ser­ve­rar vege­ta­ris­ka piro­ger.

 

Inspiration

Det är 60 år sedan Jack Kerou­ac kom ut med sin On the road. Just den boken var en stor inspi­ra­tions­käl­la för Bo Ran­man, till hans resor och intres­set för beat­kul­tu­ren, budd­his­men och det egna skri­van­det. När han var fjor­ton gav hans far honom boken På drift, som den kom att heta i svensk över­sätt­ning. Bo låna­de sin fars gam­la ryggsäck och sov­säck och lif­ta­de iväg. (Bild: Förs­ta poc­ketom­sla­get till Jack Kerou­acs On the Road)

Omslag till Jack Kerouacs roman On the Road

På väg heter den nya svens­ka över­sätt­ning­en av Andre­as Vesterlund (Bak­håll 2016). Den byg­ger på den ame­ri­kans­ka nyut­gå­van On the Road: the Ori­gi­nal Scroll (Viking Press 2007) och är något helt annorlun­da än de av för­la­gens tidi­ga­re till­rät­ta­lag­da och cen­su­re­ra­de ver­sio­ner. Nu föl­jer den Kerou­acs ori­gi­nal­ma­nu­skript som just kal­las “The ori­gi­nal scroll” eftersom att han skrev på en tret­tio­sex meter lång pap­pers­rul­le i ett enda styc­ke. Per­so­ner­na i roma­nen har fått till­ba­ka sina rik­ti­ga namn och för­fat­ta­rens beskriv­ning­ar av kär­lek, sex och dro­ger är med så som Kerou­ac skrev det. Föl­jan­de lil­la utdrag får väl ses lite som en programförklaring:

De enda män­ni­skor­na för mig är de gal­na, de som är gal­na i att leva, gal­na i att pra­ta, gal­na i att bli fräls­ta, med en glu­pan­de hung­er efter allt på en gång, de som ald­rig gäs­par eller ägnar sig åt var­dag­ligt småprat, utan brin­ner, brin­ner som fan­tas­tis­ka gula fyr­ver­ke­ri­er och explo­de­rar som spind­lar tvärs över stjärnorna.”

Längs vägen 3 i Webbshoppen »


För 10 år sedan skrev Bo Ran­man den lil­la min­nes­skrif­ten Dhar­magäng­et möts, allt­så 50 år efter Jack Kerou­acs On the Road. Hur inspi­re­ran­de än Kerou­acs sto­ra lit­te­rä­ra fram­gång blev, var den ock­så bör­jan till slu­tet för hans författande.

Vi brin­ner, pra­tar stort, och vill ing­et annat.

 

Hur jag räddades av Ali Nassab och andra historier Längs vägen del 2

Bo Ran­man und­rar hur man blir den man är? Går det att tala om slum­pen — eller kanske ödet?

I Längs vägen del 1 berät­ta­de han om hur bil­der­na i albu­met från hans fars resor i efter­krigs­ti­dens Euro­pa kom att inspi­re­ra honom. Och vad Jack Kerou­acs böc­ker kom att betyda.

Ran­man gjor­de sina egna resor vil­ka led­de till fler vil­ka på oli­ka sätt led­de till många oför­ut­sed­da upp­le­vel­ser och star­ka möten med intres­san­ta människor.

I Längs vägen del 2 får vi bland annat föl­ja med till Paris par­ker 1969, till det mot­sä­gel­se­ful­la Bodh Gaya i Indi­en och till ett Baski­en i upp­ror 1978. Vi får veta vad som kan hän­da när man väg­rar att göra mili­tär­tjänst, hur det går när ens per­son­li­ga över­ty­gel­se ställs emot emot det svens­ka rättsväsendet.

Längs vägen del 1 fick ett posi­tivt mot­ta­gan­de. Del 2 har ett utö­kat inne­håll och spän­nings­mo­men­ten i berät­tel­ser­na ökar.

Längs vägen del 2 i Webbshoppen