Sila himmel, sila jord
av Johan Landgren

Land­grens iakt­ta­gel­ser av natur gör sig ofta till­kän­na där han ledigt rör sig mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos. Ibland är han insu­pan­de där, näs­tan svär­misk – en annan gång intar han ett natur­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, fast utan att släp­pa blic­ken ifrån feno­me­nen i dess enk­las­te form.

Dik­ter­na i Sila him­mel, sila jord är upp­de­lad i fem delar. Den förs­ta är tilläg­nad det utmatt­nings­syndrom som poe­ten dia­gnos­ti­se­rats med. De fyra efter­föl­jan­de delar­na föl­jer års­ti­der­nas gång och skild­rar Land­grens upp­le­vel­ser av ögon­blick, insik­ter, smärt­punk­ter och infall.

När det är något som stör – berg­spräng­ar­nas dunk, flistug­gar som drar genom sko­gen, eller efter besö­ket på kött­fa­bri­ken – säger han ifrån.

De egna umbä­ran­de­na finns där ock­så. Lik­som livet hem­ma, med barn, träd­gård, favo­rit­mu­si­ken och poe­ter­na han själv gär­na läser.

 

 

Se och hör
Johan Landgren
läsa några dikter.

PRIS: 155:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

eller

KÖP BOKEN  BOKUS

KÖP BOKEN ADLIBRIS

Johan Landgren


För ett tio­tal år sedan tog han ste­get att flyt­ta från Mal­mö till en mind­re gård norr om Kristi­an­stad. Här skul­le han kom­ma att byg­ga upp det liv som han då länge läng­tat efter; ett liv av loka­la sam­man­hang, odling och när­het till naturen. 

Land­gren beskri­ver sig själv som en fri­het­lig soci­a­list med stark drag­ning åt öster­ländsk poe­si och filo­so­fi. I hans dik­ter rör han sig ledigt mel­lan mak­ro- och mikro­kos­mos, mel­lan familj, skogs­pro­me­na­der eller upp­rö­ran­de besök på köttfabriken.

När Land­gren inte skri­ver, läser, odlar eller vand­rar i sko­gar­na omkring sin gård arbe­tar han med peda­go­gisk utveck­ling och stöd­jer stu­den­ter i aka­de­miskt skri­van­de och stu­di­e­tek­nik på Hög­sko­lan Kristianstad.

För snart sex år sedan drab­ba­des Land­gren av utmatt­nings­syndrom. Erfa­ren­he­ter­na av att sam­la ihop res­ter­na och byg­ga upp livet på nytt – den­na gång på ett håll­bart sätt – har inspi­re­rat honom ock­så i skrivandet.

Johan Landgren framför ladan

Debut­bo­ken, Sila him­mel, sila jord, beskri­ver den upp­lev­da smär­tan som dock stil­las av natu­rens kraf­ter och års­ti­der­nas väx­ling­ar. Det gror ett nytt hopp, både i skog, mark och människa.