Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar
av Eva-Li Johansson

Bild: BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)

Eva-Li Johans­son utfors­kar det inre land­ska­pet. Män­ni­skor har fär­dats dit i alla tider och alla kul­tu­rer. Här finns den beröm­da skat­ten, lika åtrå­värd idag som för tusen år sedan. Hon söker, hit­tar led­trå­dar, reser i gam­la mäs­ta­res fot­spår. Vägen är loc­kan­de men krokig.

Hjäl­te­re­san utma­nar gam­la före­ställ­ning­ar om stor­dåd i Her­ku­les anda. Men sant hjälte­mod hand­lar om att våga möta sig själv – en upp­gift fylld av utma­ning­ar och ovän­ta­de insik­ter. Det visar sig att livets mot­gång­ar har ett över­ras­kan­de syf­te. Lyss­na och lär av alla som har gått före och hit­tat skat­ten. Hjäl­te­re­san – När livet knac­kar på och även­ty­ret bör­jar är en sann inspi­ra­tions­bok för alla som vill föl­ja efter.

Sagt om Hjälteresan

”Eva-Li Johans­sons skild­ring är oav­bru­tet fasci­ne­ran­de och vitt­nar om stor belä­sen­het. […] Många and­ra har gjort en sådan resa och ännu fler kom­mer att göra den. Den leder med tiden till en hem­komst, en ny syn på sig själv och omvärl­den. Hem­koms­ten inne­bär ock­så ett freds­för­drag, lik­som till accep­tans och för­so­ning, eller, med C.G. Jungs ord en individuation.”

Antoon Geels
pro­fes­sor eme­ri­tus i religionshistoria
och reli­gi­ons­psy­ko­lo­gi

De tio oxher­de­bil­der­na, den chan­budd­his­tis­ka mun­ken Kaku­ans idag klas­sis­ka bil­der med till­hö­ran­de tex­ter från 1100-talets Kina, löper som en röd tråd genom Johans­sons berät­tel­se. Här en av bokens illust­ra­tio­ner. Det är den förs­ta bil­den, “Sökan­de oxen”, målad av Tens­hō Shū­bun (1414–1463).

BILD: 'Sökande oxen' av Tenshō Shūbun, en ung man spanar vid sjöstranden (gammal japansk tuschmålning)

Ensam i vild­mar­ken, vil­se i djungeln
her­den söker och söker.
Bru­san­de vat­ten, fjär­ran berg och den änd­lö­sa stigen.
Utmat­tad, för­tviv­lad vet han ej vart han skall gå.
Han hör blott kväl­lens cika­dor sjunga i lönnskogarna.

Om Eva-Li Johansson här»

HJÄLTERESAN i webbshoppen»

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Eva-Li Johansson

Bild: porträtt av Pelle Jageby

Eva-Li Johans­son är jour­na­list, fri­lans­re­dak­tör och uttryc­kan­de konst­te­ra­peut. Hon har stu­de­rat psy­ko­lo­gi i hela sitt vux­na liv och hon har ett pas­sio­ne­rat intres­se för oli­ka kul­tu­rer och livsåskådningar.

Eva-Li Johans­son har rest över hela värl­den. Vad är det som för­e­nar och skil­jer män­ni­skor åt värl­den över? Vil­ka är män­ni­skor­nas främs­ta driv­kraf­ter? Frå­gor som des­sa löper som en röd tråd i Eva-Lis inter­vju­er med såväl gruv­ar­be­ta­re i Boli­va och ”gal­na möd­rar” i Mex­i­co, Gua­te­ma­la och Chi­le som med pales­tins­ka flyk­ting­ar i Liba­non och budd­his­tis­ka mun­kar i Indien.

I boken Hjäl­te­re­san står Indi­en och Frank­ri­ke i fokus, lik­som en min­nesvärd resa till­sam­mans med en kli­ent i uttryc­kan­de konstterapi.

Hjälteresan i webbshoppen»

BILD: Omslag till Eva-Li Johanssons 'Hjälteresan – När livet knackar på och äventyret börjar' och en bild av labyrinten i Chartres (foto: Jeff Saward)