Beatriz Quevedo de Hansen

BILD: porträtt av Beatriz Quevedo de Hansen – foto: Ami Andersson

Hon väx­te upp vid Andernas fot i Argentina. 1977 kom hon till Sverige efter en lång flykt genom Sydamerika.

Beatriz Quevedo de Hansen har tidi­ga­re med­ver­kat i oli­ka anto­lo­gi­er, bland annat Tid att min­nas – berät­tel­ser från pro­jek­tet “Skriv ett brev till ditt barn” (Tre böc­ker 1999) och Närmanden, sju rös­ter i sam­språk (BoD 2005). 2013 del­tog hon i en täv­ling “PoesiProjektet 2013”. Av de åtta­hund­ra som skic­ka­de in sina dik­ter fick hon bidra med någ­ra av sina i pub­li­ka­tio­nen Ordvindar (minbok.nu 2013). Hon är med­lem i Smålands för­fat­tar­säll­skap och har arbe­tat som krö­ni­kör för GP-Nära.

   “Jag skri­ver för att det finns en låga som brin­ner inom mig och skul­le jag inte uttryc­ka mig genom mitt skri­van­de skul­le min själ slock­na”, säger hon. “Jag skri­ver för att jag mås­te. Att skri­va har bli­vit mitt sätt att över­le­va.”

Hon ägnar sig gär­na ock­så åt träd­gårds­ar­be­te – och måle­ri – i all blyg­sam­het. Hon skri­ver idag på sin bio­gra­fi och pla­ne­rar att pub­li­ce­ra en förs­ta del 2020. En del av hen­nes dik­ter hit­tar vi ock­så på Poeter.se.

BILD: Omslaget till 'Skärvor' av Beatriz Quevedo de Hansen, på bilden en krossad tallrik i blått porslin på ett brunt golv

26 okto­ber 2019 lan­se­rar hon sin bok Skärvor. “Det har inne­bu­rit myc­ket arbe­te” säger hon. “Att tala och läsa inför publik är krä­van­de eftersom att jag är inte så van. Men ‘övning ger fär­dig­het”.

Om Skärvor »

Boken i webbshoppen »