AVSTÅNDET
av Calle Flognman

Avstån­det är Carl Johan Flogn­mans and­ra dikt­sam­ling. Den är som han själv säger “en sam­ling myc­ket kor­ta dik­ter”. Men även om des­sa ock­så bara är tju­go­åt­ta till anta­let lyc­kas han lura ut läsa­ren på en gans­ka lång resa. Och om vi ska tala om hans motiv, bor­de det då inte vara i juri­disk mening – hans upp­såt. Så här säger han i sitt efterord:

Och om den kor­ta tex­tens kort­het inte fal­ler läsa­ren i sma­ken är det fritt fram att utvid­ga den till en läng­re dikt, illu­stre­ra, sy, läg­ga till. Såda­na för­äd­ling­ar skul­le gläd­ja mig mycket.

När Flogn­man i en dikt, just slängt sig i sjön efter Phle­bas (kanske den drunk­na­de feni­ci­ern i T. S. Eli­ots Det öde lan­det – eller den säkert för många av oss okän­de sci­ence-fic­tion-titeln Con­si­der Phle­bas av Iain Banks från 1987) dyker något som skul­le kun­na ses som en nyckel­dikt upp:

Avstån­det är det enda som skil­jer oss åt

Det slim­ma­de omsla­get till trots leker Flogn­man gär­na med fär­ger. Redan i en slags inle­dan­de tilläg­nan cite­rar han Paul Clau­del i två rader:

Det finns en blå ton i havet som är så blå
att bara blo­det är rödare.

Om Calle Flognman »

BILD: Omslaget till 'AVSTÅNDET'  av Calle Flognman, tilteln är illustrerad med två streck som inte når varandra

FP-173ISBN: 978–91-88765–28‑4

Han talar om blått, rött och grönt – och det är gär­na natu­ren som får bära fram fär­ger­na. Den­na natur som ock­så befol­ka­de hans förs­ta dikt­sam­ling, För­nan (2018). I en slags omvänd pan­te­ism ver­kar natu­ren besjä­la Flognman.

Guld­ö­gon­slän­dans grönhet
för­läng­er allt som är grönt

Boken i webbshoppen »

Förnan av Calle Flognman

Omslag till Calle Flognmans "Förnan"

Cal­le Flogn­mans dik­ter bär på tra­di­tion sam­ti­digt som de pekar fram­åt. Bil­der från ett för­flu­tet, med inslag av natur och det lant­li­ga, blan­das med moder­ni­te­tens verkligheter.

Lug­net och den stil­la till­för­sik­ten smy­ger sig på. Dik­ter­na bil­dar med sin mju­ka ton en kon­trast till det många gång­er depres­sivt intro­ver­ta, eller explo­si­va, som vi ofta möter i dagens lyrik.

ång­an ur myren
dim­man ur dalen
saven ur stubben
lär­kan ur bo

[…]

vär­me     tryck     surr från maskiner
oxi­der skor­sten förbränningsprocess
glöd­ga­de plå­tars färger

Det är ock­så väl­digt lätt att bära titeln För­nan genom läs­ning­en. Det känns lik­som natur­ligt att lång­samt bry­ta ner orden och tan­kar­na de föder.

För­na [fö‘rna] sub­st. ‑an,
bildn. till forn.
På mar­ken lig­gan­de orga­nis­ka res­ter i för­änd­ring; syn­ligt viss­nat mate­ri­al, ännu ej fullt ned­bru­tet till oigen­känn­lig­het. I för­nan ingår såväl sådant som dött redan innan det ham­nat på mar­ken som sådant som är levan­de även en kort tid därefter.

lat: lecti­ca
fr: litière
eng: litter
se även litteratur

För­nan i webbshoppen »

Lite mer om Cal­le Flognman »

Calle Flognman

 

 

Cal­le Flogn­man är upp­växt i den dals­länds­ka bruks­or­ten Bil­lings­fors. Efter många år som göte­bor­ga­re bor han nu i Troll­hät­tan. Pen­del­tå­get bär honom dag­li­gen till arbe­tet som för­lags­re­dak­tör på tid­skrif­ter­na Näm­na­ren och NOMAD. En ledig dag spen­de­rar han med famil­jen, gär­na i träd­går­den eller på promenad.

Det som loc­kar Flogn­man att skri­va är språ­ket som möj­lig­het. Att något som inte fun­nits i skri­van­det bör­jar fin­nas. Poe­sin är en gen­re som är sär­skilt öppen för det­ta ska­pan­de då den inte tyngs av pro­sans krav på följd och sam­man­hang. En aning av allt som är möjligt.

Han menar att det är oin­tres­sant att för­kla­ra poe­si. Det är som att för­sö­ka spi­ka fast något som bor­de få vara rör­ligt. Han vill där­för inte hel­ler beskri­va resul­ta­tet av sitt skriv­ar­be­te, en beskriv­ning kan miss­tol­kas som en instruk­tion angå­en­de hur tex­ten skall läsas. Den som intres­se­rar sig får helt enkelt läsa och bil­da sin egen uppfattning.

Sam­tal och tyst­nad, rörel­se och still­het är cen­tra­la för att öpp­na skri­van­det, något Flogn­man gär­na gör på tåg eller vid köksbordet.

CALLE FLOGNMAN FRI PRESS FÖRLAG
Omslag till 'Förnan' Omslaget till 'AVSTÅNDET', länk till boken i webbshoppen


FLOGNMANS LYRIK FACEBOOK