Skuggbilder
av Ingun Christensen

Omslaget till boken Skuggbilder

av Ingun Christensen

I bokens nio novel­ler möter vi den unga kil­len som hela tiden kän­ner för­äld­rar­nas hår­da blic­kar i nac­ken; kvin­nan i röda regn­roc­ken som åker till job­bet i kläd­bu­ti­ken med ömman­de hand­le­der; man­nen med mustasch som inte läng­re vill döl­ja vem och vad han är; den mörk­hå­ri­ga tje­jen som inte får fot­fäs­te bland alla för­vänt­ning­ar och krav; den brun­ög­da, unga man­nen som inte står ut med den grå blic­ken från den som sit­ter bred­vid honom på bus­sen; den gam­la lära­rin­nan som bedö­mer och kri­ti­se­rar sina med­pas­sa­ge­ra­re; den unga musi­kern som käm­par med sina demo­ner; den gam­le man­nen som tro­fast besö­ker sin hust­ru på ålder­doms­hem­met, och den unga mam­man som käm­par med att få var­da­gen att hålla ihop.

Ingen män­ni­ska är en ö, bru­kar man säga och det gäl­ler även för fär­ö­ing­ar­na, där de bor på sin ögrupp ute i Nordatlanten. I novel­ler­na, som utgår från den nuti­da var­da­gen på Färöarna (fär­ö­is­ka Føroyar, svensk över­sätt­ning “Fåröarna”; dans­ka Færøerne) är en ögrupp norr om Brittiska öar­na som till­sam­mans med Grönland ingår i det dans­ka kung­a­ri­ket. Färöarna, låter för­fat­ta­ren folk berät­ta sina histo­ri­er, så att vi som läsa­re anar skugg­bil­der­na bakom dem. Historierna flä­tas ihop och visar att vi på ett eller annat sätt påver­kar varand­ra.

Boken kom ut 2015 på Färöiska vil­ket är ett nor­diskt språk för den som inte viss­te det.
   Nordiska språk är den gemen­sam­ma beteck­ning­en för den nord­ger­mans­ka under­grup­pen i den indoeu­ro­pe­is­ka språk­stam­men, och omfat­tar språ­ken dans­ka, svens­ka, nors­ka, fär­ö­is­ka, isländs­ka samt det utdö­da språ­ket norn.
   Läs mer om fär­ö­is­ka på SVENSK-FÄRÖISK ORDBOK med titeln Skuggamyndir. Joakim Lilljegren har gjort den svens­ka över­sätt­ning­en. Boken är utgi­ven med över­sätt­nings­stöd från Nordiska Ministerrådet.

 

Läs mer om Ingun Christensen »

Skuggbilder i webb­s­hop­pen »

Ingun Christensen

 

 

Ingun Christensen är född i Hósvík på Färöarna och väx­te upp med en fär­ö­isk mam­ma och en dansk pap­pa. Hon har stort språk­in­tres­se och är utbil­dad i tys­ka och eng­els­ka och har arbe­tat inom turist­bran­schen och som över­sät­ta­re.

Litteratur och läsan­de har följt hen­ne sedan hon var liten. Lusten att skri­va vak­na­de tidigt och som tolvå­ring skrev hon sin förs­ta dikt och en sång. Sedan dess har hon fort­satt att skri­va sång­er till famil­je­sam­man­koms­ter.

Det är något loc­kan­de och spän­nan­de i att kom­bi­ne­ra fan­ta­si och ord­lek i kre­a­tivt skri­van­de – att berät­ta en histo­ria, där du är ska­pa­ren och någon gång ock­så lyss­na­ren eller läsa­ren, när histo­ri­en tar över”, skri­ver Christensen på sin heimasíðu.

Christensen debu­te­ra­de 2009 med dik­ten “Trælabundin” (“Trälbunden”) i tid­ning­en Kvinna och sedan dess har hon skri­vit sju böc­ker och ett antal novel­ler. Skuggbilder kom ut 2015 på Bókadeild Føroya Lærarafelags med titeln Skuggamyndir och Fri Press ger nu ut den på svens­ka i över­sätt­ning av Joakim Lilljegren.

INGUN CHRISTENSEN FRI PRESS FÖRLAG

Naturens Återkomst