Nya jävelskap
av Joakim Becker

Nya jävel­skap är Joa­kim Bec­kers sjun­de dikt­sam­ling. Åter tar han sitt sär­skil­da grepp på det han ser och upp­le­ver. Även om det många gång­er blir på sådant som är svart så gör han det med glim­ten i ögat.

Peter Nyberg beskrev Bec­kers posei i boken I säll­skaps­rum­met på en psy­ki­a­trisk kli­nik (Mag­nus Grehn för­lag 2016) så träf­fan­de: “Den svart­syn­ta humorn och för­hål­lan­det mel­lan ett friskt och ett sjukt psy­ke utveck­las dess­utom i I säll­skaps­rum­met på en psy­ki­a­trisk kli­nik, vil­ket ger vid han­den att Joa­kim Bec­kers poe­si kom­mer att spri­das och läsas av män­ni­skor som inte nöd­vän­digt­vis tyc­ker om poe­si men som dras till kom­bi­na­tio­nen av nyfi­ken­het, svart­syn och en stil­la huma­nism.” (Popu­lär Poe­si 2016)

Idéer

Det är många som
frå­gar var jag får
mina idéer från

Huvu­det så klart!
Och en del från
hjär­tat också.

 

Bec­kers dik­ter är en dia­log – med sig själv och med läsa­ren – som inte läm­nar oss obe­rör­da. Ibland möj­li­gen så upp­rör­da som vi egent­li­gen bor­de bli.

TV

Jag ser klyftan
mel­lan mig och
det under­när­da barnet.

I en annan kaotisk
världsdel
byter jag kanal.

Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund

FP–187 • ISBN: 978–91-88765–45‑1

Till en presentation av
Joakim Becker »

PRIS: 158:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

RELEASE

PILSNERPOESI I

Logo: Stay at Home Edition • Tranås Kultur- & Regnbågsvecka • at the Fringe • FESTIVAL 2020

Stay at Home Edition • Tranås Kultur- & Regnbågsvecka
at the Fringe
FESTIVAL 2020

 Livestreaming

Lördag 17 oktober
19:00


Joakim Becker


Joa­kim Bec­ker (1973) har givit ut sju dikt­sam­ling­ar sedan debu­ten 2011. Den senas­te Nya jävel­skap nu här på Fri Press. 

I sin ung­dom utbil­da­de sig Bec­ker först till verk­stads­me­ka­ni­ker men gled in i ett svårt drog­be­ro­en­de något som led­de till en psy­kisk kris. Men han tog sig ur det. Och när Bec­ker bör­ja­de på Som­mens folk­hög­sko­la 2010 fann han poe­sin som en väg att få utlopp för sina tan­kar och erfa­ren­he­ter. I en inter­vju med Peter Nyberg (Popu­lär Poe­si) berät­tar han om hur tack­sam han är för den inspi­ra­tion han fick av svensklä­ra­ren Karin Sissek.

2011 ställ­des hans dik­ter ut vid en sam­lings­ut­ställ­ning på Tranås bib­li­o­tek. Det har sedan dess bli­vit flera dikt­sam­ling­ar varav tre på Mag­nus Grehn för­lag:

I mitt huvud – och and­ra dik­ter 2013

I säll­skaps­rum­met på en psy­ki­a­trisk kli­nik 2016

Jag skyff­lar kvick­sand med bara hän­der­na 2019.

Skräc­kens mäs­ta­re Step­hen King inspi­re­rar Joa­kim Bec­ker. Över­rask­ning­en i Kings böc­ker vill han över­fö­ra till sina kortra­di­ga dik­ter. Läsa­ren får gär­na över­ras­kas när dik­ten tar en plöts­lig vändning.

Porträtt av Joakim Becker, foto: Karl Larsson

Följ Becker på Instagram »

Läs om boken
Nya Jävelskap »

Även om Bec­kers dik­ter gär­na tar sats i det mör­ka lyc­kas han nog vän­da det med sin strä­va humor:

Hop­pet finns
men det
är
decimerat 

Bec­ker är verk­sam i Tranås där han emel­lanåt läser sina dik­ter vid “Pils­ner­po­e­si” – i gott säll­skap kan vi tänka 🙂

Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund