Andreas Björsten

 

 

Bild: Porträtt av Andreas Björsten

Andre­as Björsten bör­ja­de skri­va dik­ter i 14-års­ål­dern och upp­träd­de bland annat på Kul­tur­hu­set i Stock­holm. Som sjut­ton­å­ring för­sök­te han ge ut en bok på För­fat­ta­res Bok­ma­skin. Han miss­lyc­ka­des med det tek­nis­ka men fick en inblick i författarvärlden.

Andre­as plug­ga­de och job­ba­de som kon­to­rist. Men han dröm­de om något annat. Som tjug­femå­ring upp­täck­te han att det fanns fler män­ni­skor runt om i Sve­ri­ge med sam­ma dröm­mar. Han tog kon­takt med Tho­mas C. Erics­son och Lukas Moodys­son som vid den tiden drev varsin sten­cil­tid­skrift i Vim­mer­by respek­ti­ve Åkarp. Björsten bör­ja­de skic­ka dik­ter och col­lage till dem och blev pub­li­ce­rad i tidskrifterna.

Han med­ver­ka­de i Grupp-anto­lo­gin GRUPP 86 (1986) till­sam­mans med bland and­ra Håkan San­dell och Lukas Moodys­son. Han ingick i redak­tio­nen för den lit­te­rä­ra tid­skrif­ten Den Blin­de Argus som kom ut mel­lan åren 1985–1995 och som idag fun­ge­rar som blogg.

Andre­as är verk­sam in Roman­tis­ka för­bun­det och får nog anses som något av en tra­di­tio­na­list. Det­ta, inte bara i vad han skri­ver, utan ock­så för att han på oli­ka sätt ver­kar för att hålla lyri­ken levan­de och beva­kar dess plats i vårt, i vis­sa styc­ken, för­flac­ka­de kul­tur­sam­häl­le. Han är estrad­po­et och har varit med och arran­ge­rat Poetry Slam där han ock­så själv bidra­git med sin poesi.

Riv murar­na
runt de bäs­ta poeterna
upp­häv tystnaden
med munt­li­ga åtbörder.

Ur MUNTLIGA ÅTBÖRDER liten lyrisk själv­bi­o­gra­fi (munt­li­ga dik­ter tre)

Idag har Björsten sex dikt­sam­ling­ar bakom sig varav de två senas­te här på Fri Press.

Björn Kohl­ström recen­se­rar på sin vak­na blogg ber­nur Andre­as senas­te titel Munt­li­ga åtbör­der — liten lyrisk själv­bi­o­gra­fi. Kohl­ström pekar ut ”hem­lös­he­ten” som ett tema och menar att det i ”dik­ter­na finns ett stråk av det tid­lö­sa”, att ”de sak­nar spår av en sam­tid, och sådant kan all­tid upp­fat­tas dub­belt, lika myc­ket brist som tillgång”.

ANDREAS BJÖRSTEN FRI PRESS FÖRLAG

Muntliga åtbörder 2

Muntliga åtbörder 3

ANDREAS BJÖRSTEN SOCIALA MEDIER

Paketpris: 2 X Björsten

TILL WEBBSHOPPEN

FP-078 Kär­leks­bik­ter (munt­li­ga dik­ter 2) Det­ta är Andre­as Björstens fem­te dikt­sam­ling, den hand­lar kär­leks­sö­kan­det, sökan­det efter Gud och livet med en bit tand­guld på fic­kan. Björsten säger: ”Om poe­sin inte gör dig lyck­lig är den verkningslös.”
   FP-112 MUNTLIGA ÅTBÖRDER liten lyrisk själv­bi­o­gra­fi (munt­li­ga dik­ter tre) Den här gång­en läm­nar Björsten kär­le­ken för att röra sig in i poe­tens land­skap mot en slags meta­po­e­si. Resul­ta­tet är en bland­ning mel­lan estrad­po­e­si och ”van­lig” poe­si där läsa­ren får föl­ja med i möten med and­ra karak­tä­rer som skri­ver och skapar.

BESTÄLL DEM i WEBBSHOPPEN »