Sayam Chortip


Porträtt: Sayam Chortip, foto: Jesper Petersen

Say­am Chor­tip bör­ja­de läsa poe­si redan i ton­å­ren och han upp­täck­te snart att han själv vil­le skriva.

Intres­set för­de honom vida­re och efter någ­ra år drogs han till Poetry Slam. Att lyss­na till and­ra poe­ters upp­läs­ning­ar och själv möta respon­sen från en intres­se­rad publik gav honom mod att fort­sät­ta och 2015 gav han ut sin förs­ta dikt­sam­ling Dis (Vul­kan). Sam­ma år fick han ock­så ett vis­tel­sesti­pen­di­um och fick till­bringa en tid på Le Fla­mant Rou­ge Guest­house i Pey­ri­ac-de-Mer i Frank­ri­ke där han skrev och läs­te och del­tog i gemen­sam­ma aktiviteter.

Sedan 2017 dri­ver Say­am Chor­tip till­sam­mans med and­ra entu­si­as­ter Poesijakten – en pod om och med poe­si. Eller som de själ­va säger: ”En pod om sökan­det efter mening”. Utmär­kan­de för pod­dar­na är de lätt­sam­ma men ändå seri­ö­sa sam­ta­len – och såklart upp­läs­ning­ar­na av både kän­da och nyupp­täk­ta poeter.

Han ver­kar bland annat som inlä­sa­re på Grun­den Media och läser bland annat in för kul­tur­ma­ga­si­net iMA­GO. Inläs­ning av and­ra poe­ters och för­fat­ta­res poe­si och pro­sa ”lig­ger i pipen”.

Omslaget till 'Omfamningen' en ljudbok av Sayam Chortip

FP–218e • ISBN: 978–91-88765–67‑3

Någ­ra av Chor­tips dik­ter hit­tar du ock­så på Spo­ti­fy. Här ett num­mer från ”poesiEP:n” Frag­ment som han släpp­te till­sam­mans med ljud­konst­nä­ren Niels Gor­don, Num­bers Recor­dings Janu­a­ri 2021:

Läs om ljudboken Omfamningen »

Chor­tip prö­var sig ock­så fram inom ”ljud­konst” (elektro­nisk musik, Ambi­ent och Sounds­ca­pes). Tai Chi har kom­mit att bli vik­tigt för att han ska kun­na hålla sig flytande:)

Line