BLI PUBLICERAD

BLI PUBLICERAD

Smalt eller brett?

Vi läser i prin­cip alla manus vi får in men ger såklart inte ut allt. Blir vi intres­se­ra­de dyker vi dju­pa­re och eta­ble­rar kon­takt. Vid en utgiv­ning arbe­tar redak­tio­nen all­tid fram boken i nära sam­ar­be­te med för­fat­ta­ren eller poe­ten.

Vi möter ibland opub­li­ce­ra­de tex­ter som kanske kan ses som “sma­la” men som vi ändå gil­lar och vill stöd­ja en utgiv­ning av. Jämför våra tit­lar så mär­ker du bred­den. Om vi inte köper och ger ut ett manus där för­fat­ta­ren får betalt, bety­der det inte att att en utgiv­ning är ute­slu­ten. Flera av Fri Press för­fat­ta­re tar själ­va ansvar för en stor del av mark­nads­fö­ring­en och för­sälj­ning­en.

Litteratur vi själva gillar

En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård. Men då vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln.

Vi vill veta!

Funderar du på att ge ut en bok och vill prö­va hos oss är det lite du ska tän­ka på:

  • Vi vill veta var­för du kon­tak­tar just oss — vad som drog dig hit.
  • Vi vill att du skri­ver lite om dig själv.
  • Berätta om du sam­ti­digt skic­kar till and­ra för­lag.

I de fall vi tac­kar nej till en text skri­ver vi ibland ändå ett litet utlå­tan­de. Använd for­mu­lä­ret här på sidan eller skic­ka till postmaster(a)fripress.se.

SKICKA IN HÄR

OBS!

Vet du vad vi vill veta? (Det står på den­na sidan!)
Skicka tex­ter i Word-for­mat eller mot­sva­ran­de. Vi sva­rar all­tid men glöm inte att kol­la din skräp­post om du tyc­ker att sva­ret drö­jer.


SOMMARUPPEHÅLL!

Fram till 15 augusti tar vi inte emot några manus.

Vi önskar dig skön sommar och välkommen åter.

 

Pensel med rött tusch på

Fri Press Produktion

Ger du ut någon pub­li­ka­tion, ett maga­sin eller annan skrift? Eller fun­de­rar du på att göra det? Vi kan bistå med redak­tio­nellt stöd, lay­out och tryck. Årsböcker? Turistguider eller rap­por­ter? Små eller sto­ra upp­la­gor?

Skriv till red(a)fripress.se eller använd vårt Kontaktformulär.

Fyra nummer av ornitolog-magasinet Hägringen

Line