BLI PUBLICERAD

BLI PUBLICERAD

Smalt eller brett?

Vi sva­rar all­tid och läser näs­tan alla manus. Blir vi intres­se­ra­de dyker vi dju­pa­re och eta­ble­rar kon­takt. Vid en utgiv­ning arbe­tar redak­tio­nen all­tid fram boken i nära sam­ar­be­te med för­fat­ta­ren eller poe­ten.

Vi möter ibland opub­li­ce­ra­de tex­ter som kanske kan ses som “sma­la” men som vi ändå gil­lar och vill stöd­ja en utgiv­ning av. Jämför våra tit­lar så mär­ker du bred­den. Om vi inte köper och ger ut ett manus där för­fat­ta­ren får betalt, bety­der det inte att att en utgiv­ning är ute­slu­ten. Flera av Fri Press för­fat­ta­re tar själ­va ansvar för en stor del av mark­nads­fö­ring­en och för­sälj­ning­en. Alltid med redak­tio­nellt stöd!

Vi vill veta!

Funderar du på att ge ut en bok och vill prö­va hos oss är det lite du ska tän­ka på:

  • En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård. Men då vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln. Gör din text det?
  • Varför du kon­tak­tar just oss — vad drog dig hit?
  • Skickar du sam­ti­digt till and­ra för­lag?
  • Skriv lite om dig själv.

I de fall vi tac­kar nej till en text skri­ver vi ibland ändå ett litet utlå­tan­de. Använd for­mu­lä­ret här på sidan eller skic­ka till postmaster(a)fripress.se.

 

Är iro­nin gran­ne med cynis­men?”

OBS! INNAN DU SKICKAR IN!

Läs först infor­ma­tio­nen “BLI PUBLICERAD” som finns på den­na sidan! Vi är bara intres­se­ra­de när vi får svar på det vi vill veta.

Skicka tex­ter i Word-for­mat eller mot­sva­ran­de. Vi sva­rar all­tid men glöm inte att kol­la din skräp­post om du tyc­ker att sva­ret drö­jer.
Har du svarat på det vi vill veta?

(Om inte ham­nar det nog i pap­pers­kor­gen direkt.)Pensel med rött tusch på

Fri Press Produktion

Ger du ut någon pub­li­ka­tion, ett maga­sin eller annan skrift? Eller fun­de­rar du på att göra det? Vi kan bistå med redak­tio­nellt stöd, lay­out och tryck. Årsböcker? Turistguider eller rap­por­ter? Små eller sto­ra upp­la­gor?

Skriv till red(a)fripress.se eller använd vårt Kontaktformulär.

Fyra nummer av ornitolog-magasinet Hägringen

Line