MANUS

BLI PUBLICERAD?

Läs detta noga och svara på frågorna innan du skickar in din text!

  • En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård – det kan ock­så vara vik­tig lit­te­ra­tur. Men vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln. Gör din text det?
  • Hur hit­ta­de du oss?
  • Skic­kar du sam­ti­digt till and­ra för­lag? Vi för­dju­par oss för när­va­ran­de inte i manus som sam­ti­digt lig­ger för påse­en­de hos and­ra för­lag eller bok­pub­li­ce­rings­fö­re­tag.
  • Har du tidi­ga­re bli­vit refu­ce­rad? Det är inte kul, men ange orsa­ker­na.
  • Vem är du? (Berät­ta kort­fat­tat.)

Vi bekräf­tar all­tid mot­ta­gan­det inom någ­ra dagar. Det tar sedan ett tag innan vi hun­nit ta ställ­ning till en utgiv­ning och hör av oss. Tac­kar vi nej för­sö­ker vi att för­kla­ra var­för. Vid en utgiv­ning arbe­tar redak­tio­nen all­tid fram boken i nära sam­ar­be­te med för­fat­ta­ren eller poe­ten.

MANUSSTOPP!

Tillsvidare

MANUSSTOPP!

Tillsvidare

Pensel med rött tusch på

Fri Press Produktion

Ger du ut någon pub­li­ka­tion, ett maga­sin eller annan skrift? Eller fun­de­rar du på att göra det? Vi kan bistå med redak­tio­nellt stöd, lay­out och tryck. Års­böc­ker? Turist­gui­der eller rap­por­ter? Små eller sto­ra upp­la­gor?

Skriv till red(a)fripress.se eller använd vårt Kon­takt­for­mu­lär.

Fyra nummer av ornitolog-magasinet Hägringen