MANUS

BLI PUBLICERAD?

Läs detta är du snäll, innan du skickar in din text!


  • Fri Press är ett rela­tivt litet för­lag som har behål­lit geis­ten sedan 1969. Vi ger endast ut ett dus­sin­tal tit­lar per år och redak­tio­nens ambi­tio­ner lig­ger inte i att Fri Press ska växa sig stort.
  • Vi ger ut pro­sa och lyrik men ock­så en del fack­lit­te­ra­tur. Vår poli­cy är att böc­ker­na ska släp­pa fram “lju­set i tunneln”.
  • Vid de fles­ta utgiv­ning­ar köper för­fat­ta­ren eller poe­ten en del av upp­la­gan för egen för­sälj­ning – till ett lågt pris i jäm­fö­rel­se med sk egenut­giv­ning eller vad det kan kos­ta hos and­ra för­lag och pub­li­ce­rings­tjäns­ter.
  • När du skic­kar in ditt manus, berät­ta ock­så kort­fat­tat om dig själv och ditt skri­van­de! (Kanske bifo­gar du ett föl­jebrev.) Vi bekräf­tar mot­ta­gan­det inom en vecka.
  • Blir vi intres­se­ra­de hör vi av oss med för­slag om hur vi skul­le kun­na gå vida­re till en utgivning.
  • Är vi inte intres­se­ra­de blir sva­ret kort. Vi läm­nar tyvärr inte någ­ra omdö­men eller för­bätt­rings­för­slag uti­från vår läs­ning läng­re eftersom det inte upp­skat­tas av alla. Så vi väl­jer istäl­let att enga­ge­ra oss i de tit­lar som vi vill gå vida­re med.
    HAR DU LÄST PUNKTERNA OVAN