BLI PUBLICERAD

BLI PUBLICERAD

Smalt eller brett?

Vi sva­rar all­tid och läser näs­tan alla manus. Blir vi intres­se­ra­de dyker vi dju­pa­re och eta­ble­rar kon­takt. Vid en utgiv­ning arbe­tar redak­tio­nen all­tid fram boken i nära sam­ar­be­te med för­fat­ta­ren eller poe­ten.

Vi möter ibland opub­li­ce­ra­de tex­ter som kanske kan ses som “sma­la” men som vi ändå gil­lar och vill stöd­ja en utgiv­ning av. Jämför våra tit­lar så mär­ker du bred­den. Om vi inte köper och ger ut ett manus där för­fat­ta­ren får betalt, bety­der det inte att att en utgiv­ning är ute­slu­ten. Flera av Fri Press för­fat­ta­re tar själ­va ansvar för en stor del av mark­nads­fö­ring­en och för­sälj­ning­en. Alltid med redak­tio­nellt stöd!

Detta måste vi veta!

Vi tar bara ställ­ning till ditt manus om du sva­rar på frå­gor­na nedan.

  • En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård. Men då vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln. Gör din text det?
  • Varför du kon­tak­tar just oss — vad drog dig hit?
  • Skickar du sam­ti­digt till and­ra för­lag?
  • Vem är du? (Berätta kort­fat­tat.)

Vi bekräf­tar all­tid mot­ta­gan­det inom ett par dagar, men und­rar du var­för det drö­jer, kon­trol­le­ra din skräp­post. (Du läm­nar ditt tele­fon­num­mer för att vi ska kun­na nå dig.)

Ser vi en möj­lig utgiv­ning hör vi av oss och när vi tac­kar nej för­sö­ker vi att för­kla­ra var­för.

 

Är iro­nin gran­ne med cynis­men?”

2019-11-10

MANUSSTOPP!

Vi tar emot nya manus igen från och med

1 april 2020.

Hälsningar – redaktionenPensel med rött tusch på

Fri Press Produktion

Ger du ut någon pub­li­ka­tion, ett maga­sin eller annan skrift? Eller fun­de­rar du på att göra det? Vi kan bistå med redak­tio­nellt stöd, lay­out och tryck. Årsböcker? Turistguider eller rap­por­ter? Små eller sto­ra upp­la­gor?

Skriv till red(a)fripress.se eller använd vårt Kontaktformulär.

Fyra nummer av ornitolog-magasinet Hägringen

Line