MANUS

BLI PUBLICERAD?

Läs här! Svara på det vi undrar över samtidigt som du skickar in din text!


 • En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård – det kan ock­så vara vik­tig lit­te­ra­tur. Men vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln. Gör din text det?
 • Hur hit­ta­de du oss?
 • Vem är du? Berät­ta kort­fat­tat om dig själv och ditt skri­van­de! (Kanske bifo­gar du ock­så ett följebrev.)
 • Är du tidi­ga­re utgiven?
 • Kan du tän­ka dig att själv stå för en del av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning av din bok?
 • Skic­kar du sam­ti­digt till and­ra för­lag är det bätt­re att du inte skic­kar in något till oss. Det är inte för att vara kax­i­ga utan för att våra resur­ser är begrän­sa­de. Där­för und­vi­ker vi att för­dju­pa oss i något som det sedan inte blir något av. Du kan hit­ta många för­lag och pub­li­ce­rings­fö­re­tag där ute som ger ut allt de får in.
 • Vi bekräf­tar i prin­cip omgå­en­de. Det tar sedan ett tag innan vi hun­nit ta ställ­ning till en utgivning.
 • Tac­kar vi nej för­kla­rar vi oftast för­kla­ra varför.
 • Väl­kom­men!


  HAR DU SVARAT DET VI VILL VETA

  (Om inte ham­nar det nog i pap­pers­kor­gen direkt.)