Jenny Luks

Jenny Jens Luks (1974) är född och upp­vux­en i Fin­spång, Öster­göt­land, men bor i Göte­borg. Vid sidan om poe­sin arbe­tar hen som jour­na­list med inrikt­ning­en mat och mil­jö och har under mer än dus­sin­ta­let år bland annat under­sökt och recen­se­rat utbu­det av vegansk mat på restau­rang. Idag (2020) arbe­tar Luks som mat­re­dak­tör på tid­ning­en Syre.

Luks har läst på Skri­var­lin­jen, Bona Folk­hög­sko­la i Mota­la 1994–1995, Jour­na­list­lin­jen 1997–1999 och Skri­var­lin­jens påbygg­nads­år 2002–2003. 2019 fick hen För­fat­tar­fon­dens ettå­ri­ga arbets­sti­pen­di­um. Luks enga­ge­rar sig i oli­ka kul­turar­range­mang, läser dikt från scen, hål­ler före­drag och skri­ver gär­na ock­så om poesi.

För­mång­li­gan­det av stjär­nor är Jenny Luks and­ra dikt­sam­ling. I den för­ra, Paral­lel­lum (Vul­kan 2018), under­sö­ker hen sex­u­a­li­tet och kön­si­den­ti­tet. Dik­ter­na för­med­lar käns­lor till våra och and­ras krop­par. Uttryc­ken blir starkt fysiskt påtag­li­ga när ett dik­tjag kas­tar sig fram bland kropps­de­lar och där bil­der­na för­stärks av natur­fe­no­men, djur och väx­ter, i skog och i hav, från urtid till nutid. Ömsom i fru­stra­tion – ömsom i vag­gan­de lugn. Ali­e­na­tio­nen bryts av när­he­ten till skapelsen.

Luks behål­ler sitt språk i För­mång­li­gan­det av stjär­nor. Men lug­net har nu tagit grepp om, och fått över­hand på det furi­ö­sa. Inspi­ra­tio­nen från Alf Ham­bes visor kan nog någon se, men det är en ny värld Luks låter oss kom­ma in i.

Mer om Förmångligandet av stjärnor »

Jenny Luks i Poesijakten

BILD: Jenny Luks på besök hos Poesijakten

”I dagens avsnitt har vi pre­miär för en helt ny jing­el. Tack till Par­til­lio Pro­duc­tions och Gene­ral Knas. Vi har även två fan­tas­tis­ka lyss­nar­dik­ter på slu­tet utav pro­gram­met. Där Say­am läser en utav dik­ter­na. Vi som gör Poesijakten är som van­ligt Say­am Chor­tip och Tom­my Mat­ti­as­son. God lyss­ning och var räd­da om er i Coro­na tider.” 

TILL POESIJAKTEN »