Lawrence Ferlinghetti – 100 år – 24/3 2019

Lawrence Ferlinghetti – 100 år – 24/3 2019

Bild: Lawrence Ferlinghetti at Caffe Trieste 2012 Photo: Christopher Michel
Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Law­rence Fer­ling­het­ti på Caf­fe Tri­es­te 2012
Pho­to: Christop­her Michel 

Vi upp­märk­sam­mar idag för­fat­ta­ren, poe­ten, över­sät­ta­ren och bok­för­läg­ga­ren Law­rence Fer­ling­het­ti. Han är en av beat­ge­ne­ra­tio­nens verk­li­ga för­grunds­ge­stal­ter. 1951 star­ta­de han till­sam­mans med Peter D Mar­tin poe­si­tid­skrif­ten City Lights och två år sena­re bok­han­deln City Lights Book­sto­re i San Fran­sisco.

När Fer­ling­het­ti 1955 hör­de Allen Gins­bergs dikt Howl vil­le han ge ut den på City Lights. När Howl två år sena­re pub­li­ce­ra­des var det många som pro­te­ste­ra­de mot det vul­gä­ra språ­ket och sam­hälls­kri­ti­ken. 1957 skul­le den skic­ka­des till Eng­land. Tul­len tog den i beslag och Fer­ling­het­ti blev åta­lad för utgiv­ning av obscen lit­te­ra­tur. Åkla­ga­ren la ner ärendet.

Födel­se­da­gen firas i San Fran­si­co med poe­si­upp­läs­ning­ar, min­nen och gläd­je på City Lights samt på The Canes­sa Gal­le­ry, Vesu­vio’s och Café Zoetro­pe som lig­ger i grannskapet.

Bild: Jack Kerouac Alley med City Lights bokhandel till höger Foto: Brad Coy, Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Jack Kerou­ac Alley med City Lights bok­han­del till höger
Foto: Brad Coy

Ur Lawrence Ferlinghettis
fortfarande aktuella dikt
”Populist Manifesto No. 1”
från 1976

Poe­ter kom ut era garderober

Öpp­na era föns­ter, öpp­na era dörrar,

Allt­för länge har ni stängt in er

i era slut­na världar.

Kom ner, kom ner

från era Rus­si­an Hill och Tele­graph Hill,

er Beacon Hill och era Cha­pel Hill,

era Ana­lo­ga berg och Parnasser,

kom ner från kul­lar­na och bergen

kom ut ur era tipi­es och domer.

Läs hela dikten där »