fbpx

Jens Sandberg och Peter Björkman


Porträtt av Jens SandbergPorträtt av Peter Björkman

Jens Sand­berg och Peter Björk­man bör­ja­de skri­va dik­ter till­sam­mans när de gick på Bib­li­o­teks­hög­sko­lan i Borås 1989. Kväl­len innan en ten­ta kom de att läsa Lukas Moodys­sons Och and­ra dik­ter. Inspi­ra­tio­nen föll över dem och det gemen­sam­ma ska­pan­det tog fart. De båda bli­van­de bib­li­o­te­ka­ri­er­na tänk­te att ”kan han så kan vi”.

Snart skic­ka­de de sina ”rätt ult­ra­mo­der­na dik­ter” till Bon­ni­ers för­lag under titeln Fan ock­så, jag behö­ver sys! (Ett citat de häm­ta­de från en wes­tern­film). Att Bon­ni­ers refu­se­ra­de gav de fasen i och fort­sat­te att skri­va och träf­fas sedan dess ett par eller någ­ra gång­er per år för att arbe­ta med sina texter.

Under åren som följ­de blev det någ­ra anspråks­lö­sa små häf­ten för den nära vänkret­sen. 2005 sam­la­de de sig och ett urval dik­ter från åren 1990–2005 och gav ut boken Att avnju­ta dags­trä­den – 16 år med Loft­house och Park (Blom­mor för­lag). Eva-Sti­na Bygg­mäs­tar läs­te den och skrev: ”Jag vet inte vil­ka jag tyc­ker mest om i livet, poe­ter­na eller bib­li­o­te­ka­ri­er­na, ibland behö­ver man inte väl­ja, det här är en sån gång.” Hon gil­la­de det­ta att göra en dikt­sam­ling till­sam­mans; ”Tag modell poe­ter i alla län­der! […] Det­ta är poe­si, såhär skall det göras! Jag tyc­ker synd om de för­läg­ga­re som refu­se­rat det här. Poe­si skall vara söt och upp­käf­tigt på sam­ma gång pre­cis ’som när röd­lu­van räc­ker ut tung­an’. Keep up the good work girls!”

Jens Sand­berg är pen­sio­ne­rad bib­li­o­teks­chef i Öster­bot­ten. Peter Björk­man är lit­te­ra­tur­ut­veck­la­re och bib­li­o­te­ka­rie i Sträng­näs kom­mun. Den sena­re var ock­så en av de som drog igång och fram tills för någ­ra år sedan drev Popu­lär poe­si och 2020 gav han ut dikt­sam­ling­en Brev­lå­dor­na i Enham­mar (Björk­mans förlag).

Nu 2021 – efter ytter­li­ga­re sex­ton år – blev det så dags igen och dikt­sam­ling­en Kar­tor över mor­gon­da­gens dröm­mar kom­mer ut här på Fri Press för­lag. De fort­sät­ter att med sin sme­kan­de iro­ni bringa oord­ning i vår skö­na värld.

Omslaget till 'Kartor över morgondagens drömmar' av Svea Lofthouse & Angel Park

FP–210 • ISBN: 978–91-88765–62‑8

Lofthouse & Park på Facebook 

Läs om
Kartor över morgondagens drömmar »

 

Line

Dag Persson

jr Redaktör • Fri Press förlag