Hoppa till innehåll

FRI PRESS HISTORIA

FRI PRESS HISTORIA

Fri Press star­ta­de sin utgiv­ning i Göteborg år 1969. De tre förs­ta utgå­vor­na var i form av en enkel sten­ci­le­rad tid­skrift som dela­des ut gra­tis på gator och bib­li­o­tek. De tryck­tes i Experimentgymnasiets käl­la­re och flera av dem som med­ver­ka­de i des­sa tre utgå­vor var ock­så ele­ver på skolan.

Efter ett par år star­ta­de ”för­lags­ut­giv­ning­en” och en egen Gestetner dupli­ce­rings­ma­skin inför­skaf­fa­des och med hjälp av elbrän­da sten­ci­ler för­fi­na­des sten­ci­le­ran­det till en skön konst under det föl­jan­de decenniet.

Framsidorna kom att för­ses med färg­bil­der – av hand­gjor­da lino­le­um­tryck på ris­pap­per. Ett pap­per som när­mast kun­de inhand­las i Amsterdams kines­kvar­ter. I TAO-anto­lo­gin klist­ra­des färg­fo­ton in manu­ellt. Skrifterna bla­da­des och häf­ta­des oxå för hand.

Förlagets förs­ta lokal var en enrum­ma­re på Olskroksgatan, som vi värm­de upp genom att elda papp­rul­lar i kakel­ug­nen. Papprullarna fick vi från Toms pap­pas matt­af­fär. När jag eldat på ordent­ligt och tryckt två­hund­ra lino­le­um­tryck med Jack Kerouac utan att släp­pa in något nytt syre i rum­met som­na­de jag med ansik­tet i färgen.

I Kvarnbyn i gam­la Mölndal, kom vi att eta­ble­ra ”Fria Folkrepubliken Forsåker” som kom att omfat­ta två gam­la tre­fa­miljs­fas­tig­he­ter samt ytter­li­ga­re tre enfa­miljs­hus samt mel­lan­lig­gan­de träd­går­dar bland rote­bo­stä­der­na i den gam­la bruksmiljön.

Efter att först fått hålla till i en köks­skrubb och sena­re i en tvätt­stu­ga kom så små­ning­om ett av de mind­re husen att bli för­la­gets till­håll i ett tio­tal år. Här tryck­tes många dikt­häf­ten. Böckerna tryck­tes och bands in på Tryckverkstan mitte­mot Amerikaskjulet inne i Göteborg.
Håkan Williams tryck­te omsla­gen till våra böc­ker på sin Heidelberg, tryck­pres­sar­nas Rolls Royce. Inlagorna tryck­tes anting­en på Tryckverkstans sto­ra off­set­press eller på Gestetnern i Mölndal. Inbindningen gjor­de jag på nät­ter­na när Tryckverkstans maski­ner var lediga.

(Fortsättning föl­jer…)

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!