FRI PRESS HISTORIA

FRI PRESS HISTORIA

Fri Press star­ta­de sin utgiv­ning i Göte­borg år 1969. De tre förs­ta utgå­vor­na var i form av en enkel sten­ci­le­rad tid­skrift som dela­des ut gra­tis på gator och bib­li­o­tek. De tryck­tes i Expe­ri­ment­gym­na­si­ets käl­la­re och flera av dem som med­ver­ka­de i des­sa tre utgå­vor var ock­så ele­ver på skolan.

Efter ett par år star­ta­de ”för­lags­ut­giv­ning­en” och en egen Ges­tet­ner dupli­ce­rings­ma­skin inför­skaf­fa­des och med hjälp av elbrän­da sten­ci­ler för­fi­na­des sten­ci­le­ran­det till en skön konst under det föl­jan­de decenniet.

Fram­si­dor­na kom att för­ses med färg­bil­der – av hand­gjor­da lino­le­um­tryck på ris­pap­per. Ett pap­per som när­mast kun­de inhand­las i Ams­ter­dams kines­kvar­ter. I TAO-anto­lo­gin klist­ra­des färg­fo­ton in manu­ellt. Skrif­ter­na bla­da­des och häf­ta­des oxå för hand.

För­la­gets förs­ta lokal var en enrum­ma­re på Olskroks­ga­tan, som vi värm­de upp genom att elda papp­rul­lar i kakel­ug­nen. Papp­rul­lar­na fick vi från Toms pap­pas matt­af­fär. När jag eldat på ordent­ligt och tryckt två­hund­ra lino­le­um­tryck med Jack Kerou­ac utan att släp­pa in något nytt syre i rum­met som­na­de jag med ansik­tet i färgen.

I Kvarn­byn i gam­la Möln­dal, kom vi att eta­ble­ra ”Fria Folk­re­pu­bli­ken Forså­ker” som kom att omfat­ta två gam­la tre­fa­miljs­fas­tig­he­ter samt ytter­li­ga­re tre enfa­miljs­hus samt mel­lan­lig­gan­de träd­går­dar bland rote­bo­stä­der­na i den gam­la bruksmiljön.

Efter att först fått hålla till i en köks­skrubb och sena­re i en tvätt­stu­ga kom så små­ning­om ett av de mind­re husen att bli för­la­gets till­håll i ett tio­tal år. Här tryck­tes många dikt­häf­ten. Böc­ker­na tryck­tes och bands in på Tryck­verk­stan mitte­mot Ame­ri­kaskju­let inne i Göteborg.
Håkan Wil­li­ams tryck­te omsla­gen till våra böc­ker på sin Hei­del­berg, tryck­pres­sar­nas Rolls Royce. Inla­gor­na tryck­tes anting­en på Tryck­verk­stans sto­ra off­set­press eller på Ges­tet­nern i Möln­dal. Inbind­ning­en gjor­de jag på nät­ter­na när Tryck­verk­stans maski­ner var lediga.

(Fort­sätt­ning följer…)