Erik Hall

BILD: Portätt av Bertil A Larsson, långhårig och skäggig framför någon slags maskineri

Erik Hall (1990) har all­tid skri­vit poe­si. Inspi­ra­tio­nen häm­tar han från bild­konst och dadais­men lik­som sur­re­a­lis­men som lig­ger honom varmt om hjär­tat. Han har i flera år fli­tigt fram­fört sin poe­si live på oli­ka sce­ner och gjort många spon­ta­na sam­ar­be­ten med oli­ka musi­ker live.

Om boken Kråkmåndag »

Erik Hall är bosatt i Helsing­borg och stu­de­rar För­fat­tar­sko­lan vid Lunds uni­ver­si­tet. Han har tidi­ga­re stu­de­rat Skri­var­lin­jen års­kurs 1 vid Gli­måk­ra folk­hög­sko­la, Skri­var­lin­jen års­kurs 2 vid Albins folk­hög­sko­la, Teo­re­tisk filo­so­fi vid Lunds uni­ver­si­tet och Kul­tur­le­dar­pro­gram­met med inrikt­ning på konst- och bild­ve­ten­skap vid Linnéuniversitetet.

'Måndagskråka' av Erica Backe 2019

Kråk­mån­dag är hans debut­dikt­sam­ling, men han har tidi­ga­re pub­li­ce­rat dik­ter i sex­ton anto­lo­gi­er. Fem av dem har han skri­vit och pub­li­ce­rat till­sam­mans med sin flick­vän Eri­ca Bac­ke. Des­sa bär tit­lar­na: Värl­den Mot Tin­ning­en (För­fat­ta­res bok­ma­skin, 2013), Fem­ma (För­fat­ta­res bok­ma­skin, 2014), Dom två vän­ner­na till Neil Armstrong (För­fat­ta­res bok­ma­skin, 2015), Du Ken­der Det (hem­tryckt, 2016) och En Annan Fem­ma (För­fat­ta­res bok­ma­skin, 2017).

 

Halls intres­se i poe­si har inne­bu­rit att han sam­lat på sig ett stort antal dikt­sam­ling­ar, för gläd­je och inspiration.
– Min pri­va­ta sam­ling är stör­re än de fles­ta väl­sor­te­ra­de bib­li­o­te­kens, säger han.

Erik Hall på Facebook »

Erik Hall på Instagram »