LJUD- & E‑BÖCKER

Alla digitala böcker är för personligt bruk och filerna får endast lagras, läsas eller avlyssnas i elektronisk utrustning inom hushållet. Delning eller spridning inte är tillåtet men en enskild dikt får gärna publiceras i samband med recension under förutsättning att den refererar till författaren och förlaget.

OM LJUD-BÖCKERNA

Det digi­ta­la for­mat är MP3 vil­ket kan läsas i enhe­ter som PC och Mac, Ipho­ne och Ipad, Andro­id samt i där­för avsed­da ljud­bok-läsa­re. Det är kun­dens ansvar att hålla sig med pro­gram eller app för lyss­ning av ljud-bok.

Ljud­bo­ken är inde­lad i flera filer vil­ka är kom­pri­me­ra­de i en ZIP-fil.

TILL VÅRA LJUD-BÖCKER »

Du ansvar själv för ned­ladd­ning och för att pac­ka upp filer­na. Med ljud-boken föl­jer en ”omslags­bild” och som sista spår föl­jer infor­ma­tion om copy­right, med­ver­kan­de, etcetera.

Har du inte redan har något pro­gram eller en app för att lyss­na, finns många att väl­ja på. I Andro­id-mobi­ler hit­tar du dem i Goog­le Play. Mac-dator (iOS), iPho­ne och iPad har dem i App Sto­re. Win­dows-dato­rer har dem i Micro­soft Store.


Line

OM E‑BÖCKERNA

Det digi­ta­la for­mat är EPUB vil­ket kan läsas i enhe­ter som PC och Mac, Ipho­ne och Ipad, Andro­id samt i där­för avsed­da e‑bokläsare. Det är kun­dens ansvar att hålla sig med pro­gram eller app för läs­ning av e‑bok.

För dig som inte redan har något pro­gram eller en app finns många att väl­ja på.

TILL VÅRA E‑BÖCKER »

APP FÖR iOS, ANDROID, PC & MAC

ADOBE DIGITAL EDITIONS

App Sto­re för iPho­ne och iPad

Goog­le Play för Andro­id

För PC

För Mac