Diktomani
av Alfonso Ambrossi

Det­ta är Alfon­so Ambros­sis and­ra dikt­sam­ling. Lik­som i den förs­ta, Vin­dens alla barn (2019), får vi föl­ja poe­ten i hans betrak­tel­ser där han ömsom fäs­ter blic­ken på små var­dag­li­ga ting – ömsom på det exi­sten­ti­el­la, kanske uni­ver­sel­la. Inte säl­lan kny­ter han sam­man stort och smått. Och han gör det med kärlek.

Även när han talar till läsa­ren, när han för­sö­ker beskri­va och för­kla­ra, mär­ker vi att dik­ter­na ock­så fun­ge­rar som en slags besvär­jel­se över honom själv. Med dik­tens kraft vill han för­änd­ra sitt sätt att se och upp­le­va livet.

dröm­me­ri­er

att dröm­ma
är att låta själen

vand­ra fritt
är att förverkliga
sina fantasier
och livskamp
i den omedvetnes

famn
är en återkomst

till livmodersvärlden
som­na om sjä­len min
vand­ra fritt

Ambros­si inle­der dikt­sam­ling­en med en homage till två väl­kän­da för­fat­ta­re från två oli­ka tider: Migu­el Cer­van­tes och Karin Boye. Han må vara en före­språ­ka­re för roman­ti­ken men han balan­se­rar ock­så djärvt med mer moder­nis­tis­ka uttryck.

Ambross­si är nog ock­så en roman­ti­ker i dub­bel bemär­kel­se. Sär­skilt i det avslu­tan­de kapit­let “Roman­tis­ka” går han ju fak­tiskt till strid för kärleken:

ja

du gav mig
ditt kärlekslöfte –
det räck­te till

i det här enk­la ordet
för­ank­ra­de jag min dag
som till­hör också
dig

 

Omslaget till 'Diktomani' av Alfonso Ambrossi, där solen bryter igenom bland molnen över en mörk skog

FP–191 • ISBN: 978–91-88765–48‑2

 

Se också Alfonso Ambrossis bok Vindens alla barn »

BILD: Omslag till Alfonso Ambrossis 'Vindens alla barn' med ett stort mänskligt öga i fonden

 


Ikonen 'e-bok'

Dikto­ma­ni är pub­li­ce­rad som e‑bok som du läser i mobil, tablet eller dator. Mer infor­ma­tion hit­tar du på bokens pro­dukt­si­da. Klic­ka på köplän­ken nedan.

 

PRIS: 48:-

KÖP BOKEN FRÅN FÖRLAGET ♥

Fri frakt inom Sve­ri­ge • Köp 3 = 20% rabatt

 

 

 

Läs mer om Alfonso Ambrossi här »