Sparven i Kyoto
– av Anders Melin

Bild: omslag till Anders Melins 'Sparven i Kyoto'. Det är brunt med en inramad bild föreställande ett landskap med några träd och en sparv i förgrunden. Bilden är en pastisch på äldre japanskt trätryck.

Anders Melin har länge varit intres­se­rad av japansk och kine­sisk reli­gi­on och har ock­så rest och till­bring­at tid i des­sa län­der. Haikusamlingen Sparven i Kyoto inne­hål­ler min­nes­bil­der från des­sa resor och från Sverige.

Melin är en iakt­ta­ga­re och ute­läm­nar för det mesta sitt “jag” i dik­ter­na. Han visar oss små bil­der och ljud, rörel­ser i mar­gi­na­len av det till synes var­dag­li­ga. Utöver spar­ven finns där änder, en svan, sva­lor och blom­mor. Löven är med i rörel­se – eller i still­het. En avbar­rad jul­gran eller en kall kul­tur­natt i Lund vitt­nar om det mer “mänsk­li­ga”.

Ja, han lyss­nar ock­så, och sma­kar, och kän­ner dof­ter. Mycket är vac­kert men inte allt. Fast Melin för­fu­lar intet – sna­ra­re tvärt om.

Releasen är snart i Malmö.
Håll koll på Melins Facebook »

 

ur Sparven i Kyoto

häg­rars skri
i tyst­na­den –
i fjär­ran ett svar

[…]

sma­ken
av per­si­ka
från dina läp­par

[…]

näs­duksträ­det:
kan det tor­ka
alla värl­dens tårar?

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Anders Melin

Anders Melin arbe­tar som lek­tor i sam­hälls­fi­lo­so­fi och etik vid Malmö uni­ver­si­tet. Som fors­ka­re har han främst arbe­tat med mil­jö­e­tis­ka frå­gor. Han har ock­så besökt Japan som gäst­fors­ka­re för att stu­de­ra intres­set för mil­jöfrå­gor inom japansk budd­hism.

   “Vad gäl­ler hur japans­ka budd­his­ter stäl­ler sig till mil­jöfrå­gor, vari­e­rar det en del. Inom vis­sa for­mer av budd­hism, exem­pel­vis zen­budd­hism, finns det en hög upp­skatt­ning av natu­ren. Den tar sig bland annat uttryck i upp­fatt­ning­en att alla levan­de varel­ser har en poten­ti­al att upp­nå buddhaskap”, säger Melin.

Sedan lång tid har han haft stort intres­se för japansk och kine­sisk reli­gi­on och kul­tur och är ock­så utö­va­re av zen­me­di­ta­tion och tai chi.

ur Sparven från Kyoto

änder i en damm –

när det bör­jar skym­ma

tjatt­rar de som mest

[…]

vin­ter­dag i Lund –

en hund går på vägen

med kal­la föt­ter