Improvisatören av Stefan Thorpenberg

Varför söker sig musi­ker till den fria impro­vi­sa­tio­nen? Vad är skill­na­den mel­lan fär­dig­skri­ven musik och det som idag kal­las fri­form? Vad bety­der den väs­ter­länds­ka skol­mu­si­kens under­vis­ning för musik­for­mer som ursprung­li­gen bygg­de myc­ket på impro­vi­sa­tion, som till exem­pel jazz och blues, men ock­så mer tra­di­tio­nel­la sti­lar så som indisk musik och fla­men­co?

Det har idag skri­vits flera dok­tors­av­hand­ling­ar i ämnet. Men Improvisatören är en roman om en ensam musi­ker som just söker det egna uttryc­ket. Det som skol­un­der­vis­ning­en så säl­lan berör: vad säger musi­ken till honom själv? Vad säger den and­ra?

Varför käm­par han i den hår­da mot­vin­den? Är det egent­li­gen en poli­tisk pro­test, en spark mot den eta­ble­ra­de hög­sko­le­un­der­vis­ning­en? Hur stark är hans strä­van efter något eget? I Improvisatören föl­jer vi musi­kern i hans med­gång­ar och mot­gång­ar, och i var­da­gens stän­di­ga kamp för bröd­fö­dan.

Stefan Thorpenberg kom­mer från Biskopsgården i Göteborg. Han arbe­ta­de på Arendalsvarvet som plåtsla­ga­re under 70-talets bör­jan. Under många år var han sedan nar­kos­sjuk­skö­ta­re vid flera sjuk­hus i Göteborg. Nu är han filo­so­fie dok­tor i veten­skaps­te­o­ri och docent i forsk­nings­po­li­tik och har ock­så under­vi­sat i Ryssland, Kenya och Nepal. Han har skri­vit artik­lar och böc­ker om filo­so­fi, soci­o­lo­gi, medi­cin, juri­dik, bib­li­o­me­tri och folk­häl­so­forsk­ning. Under någ­ra år skrev han även om vin i GP:s ”Två Dagar”. De senas­te åren har han gett ut fri­form-musik med grup­per­na ”GuitCussion” och ”NorthernVoices”. I den sena­re grup­pen fram­för han sina egna mono­lo­ger.

Författaren har tidi­ga­re här på Fri Press utkom­mit med Förortsstalinisten, en berät­tel­se om hur det var att växa upp i Göteborg på 70-talet. Det är en berät­tel­se om hur det var att enga­ge­ra sig i en väns­ter­rö­rel­se som med tiden fick svårt att göra upp med sina idéer.

Improvisatören i webb­s­hop­pen »

Om Stefan Thorpenberg »

Anna Kjellin

Anna Kjellin har stu­de­rat och upp­levt sha­ma­nism och dess meto­der i Sibirien, USA och Europa. Som för­fat­ta­re har hon för­u­tom de roma­ner och fack­böc­ker som finns på Fri Press skri­vit böc­ker om så vitt skil­da ämnen som pro­ces­s­o­ri­en­te­ring av moder­na orga­ni­sa­tio­ner och kvin­no­kun­skap i själv­hus­hål­let.

Romanerna Jordens Önskan och Jordens Hopp är de två förs­ta delar­na i tri­lo­gin ”Ursprung och Framtid”. Det är berät­tel­ser om män­ni­skor, både i Sibirien och Sverige, vars and­li­ga egen­ska­per har en stark påver­kan på deras liv och öde. Gemensamt för roma­ner­na är per­spek­ti­vet att grund­bul­tar­na för en posi­tiv sam­hälls­ut­veck­ling är ett balan­se­rat sam­spel mel­lan män­ni­skors and­li­ga eller psy­ko­lo­gis­ka insikt, eko­lo­gis­ka med­ve­ten­het och för­må­ga till soli­da­ri­tet.

Anna Kjellin hål­ler kur­ser inom den fornnor­dis­ka and­li­ga tra­di­tio­nen. Det som på 1800-talet kal­la­des ”Asatro”. Kurserna bely­ser både den senas­te forsk­ning­en inom tro och vetan­de och prak­tis­ka delar kring sej­dens meto­der och magi. Kurserna går under sam­lings­nam­net “Sejd i Sverige”. Det finns ett stort inter­na­tio­nellt intres­se för sejd och magi i det for­na Norden. Det intres­set sak­nar de för­enk­la­de och höger­po­li­tis­ka för­tec­ken som vi ofta möter här hem­ma.

Kjellin hål­ler kur­ser i sha­ma­nism och i att han­te­ra dödens ter­ri­to­ri­er. Kursen ”Döden, döen­det och bort­om döden” är för män­ni­skor som på all­var vill utveck­la sin and­li­ga sida och som på dju­pet vill möta and­ra män­ni­skor i deras erfa­ren­he­ter. Då behö­ver en vara vän med sin egen död­lig­het, sin egen död och med de möj­lig­he­ter som finns och ver­kar på den and­ra sidan.

Under de peri­o­der Kjellin vis­tats i Tuva i Sibirien har hon fått kon­takt med många intres­san­ta per­so­ner. Alltifrån utö­van­de sha­ma­ner till fors­ka­re, musi­ker och fis­ka­re i vild­mar­ken. Med vis­sa mel­lan­rum arran­ge­rar hon resor för mind­re grup­per till den­na fan­tas­tis­ka del av Ryska Federationen.

På som­rar­na bor hon i kan­ten av vild­mar­ken i Ore i Dalarna. Där arbe­tar hon med fäbod­liv och tra­di­tions­be­va­ran­de på den vack­ra och uni­ka fäbo­den Ärteråsen. Följ länk till Ärteråsens Facebook nedan.

Kjellin har uni­ver­si­tets­ut­bild­ning i bete­en­de­ve­ten­skap och arbe­ta­de länge som mana­ge­ment­kon­sult med fokus på styr­ning och led­ning inom offent­lig sek­tor. För någ­ra år sedan byt­te hon inrikt­ning till för­fat­ta­re och arran­gör av and­li­ga kur­ser. Hon bor på vint­rar­na i Skåne där famil­jen påbör­jat upp­bygg­na­den av en kurs­gård.

 

ANNA KJELLIN FRI PRESS FÖRLAG

Jordens önskan

Jordens önskanJordens önskan

ANNA KJELLIN NÄTET