Bruksbilder
– av Robert Jonsson

Bild: Omslag till Robert Jonssons 'Bruksbilder'. Bakgrunden är en starkt grön stig på en äng, en lika grön kjol skymtar och lång borta en kyrka.

Robert Jons­sons dik­ter är mer än bara bruks­bil­der. Vis­ser­li­gen skym­tar vi någon av alla de norr­länds­ka bruks­or­ter som bil­dat grund till det vi ibland vill kal­la Sve­ri­ge. Men det kun­de lika väl vara var som helst i vårt avlånga land. Och någon histo­ri­e­nostal­gi är det inte frå­ga om. Sna­ra­re en slags sam­tids­bil­der där väl­kän­da plat­ser, jobb och bostä­der bil­dar fond till de män­ni­skor som lever och rör sig där. Ett dik­tjag, vil­ket vi under­hand lär kän­na, lyf­ter fram små detal­jer, allt ifrån Modo­spe­lar­nas blod, snus, svett och tårar – till Moh­sens vita, söta och myc­ket sega kakor som hen­nes mor låtit skic­ka från ett sön­der­bom­bat Irak.

Sam­ti­digt som Robert Jons­sons Bruks­bil­der i vis­sa styc­ken är en hyll­ning till just det mänsk­li­ga, det pri­va­ta i den und­fly­en­de när­he­ten i möte­na, möter vi ock­så kri­tik – och vil­ja.

Flöden

Män­ni­skor
ser inte män­ni­skor läng­re
ser slö­jor
ser utval­da delar
av män­ni­skor
vad är det för värld vi ska­pat
när ock­så du anser
att det finas­te
man som män­ni­ska kan göra
är att stan­na upp maski­ne­ri­et
och läm­na efter sig en kom­men­tar
män­ni­skor
du ser inte män­ni­skor läng­re

Dik­ter­na i Bruks­bil­der är skriv­na från 2015 och fram­åt. “Insjö­ar” var en av vin­nar­dik­ter­na i Popu­lär Poe­sis täv­ling “Kris­pi­ga Kas­ka­der” och “Hjäl­tar” var sen­hös­ten 2017 pub­li­ce­rad i DN.

En av dem

Jag trod­de inte att du, var en sån där
ja, en män­ni­ska som sprang
är inte du en sån som skri­ver
Jo, sa jag, och läser
det hän­der ock­så att jag äter
vege­ta­riskt och glu­ten­fritt
fast ägg käkar jag
och omega‑3 kaps­lar och mag­ne­sium-tablet­ter
med insu­li­net jag inji­ce­rar vet jag inte så noga
men det är livsnöd­vän­digt så där har jag inga val
jag dric­ker ock­så tre kop­par espres­so
innan jag före­tar mig någon­ting annat
van­ligt­vis en hund­pro­me­nad
var­ef­ter jag äter hav­re­gryns­gröt med kokos­fett,
ling­on­sylt, mjölk och två mac­kor med gou­da­ost
och om jag är på ett utomor­dent­ligt gott humör
så dis­kar jag medan jag talar med min hund
Gub­ben, säger jag i regel
- upp­re­pan­de gång­er och i oli­ka ton­fall
du är bra fin du
den här mono­lo­gen för­sig­går hela dagen
så visst, jag är en sån där som talar med hun­dar
och, en sån där som spring­er
det hän­der ock­så att jag röker, ski­ter och super
talar med Gud och tän­ker på evo­lu­tions­te­o­ri­er
Jag är en, av alla and­ra såna där
en, av de som du benäm­ner dem
jag och du
vi, som sor­te­ras i så trä­i­ga fack
att inte ens lik­mas­kar­na når oss

Hitta Bruksbilder i webbshoppen »

Läs om Robert Jonsson »

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Robert Jonsson

 

 

Bild: svartvitt fotografi med Robert Jonsson i vit undertröja tillsammans med hunden Wiggo.

Robert Jons­son har hun­nit bli 45. Han arbe­tar som under­skö­ters­ka på ett sjuk­hem och när han inte skri­ver spring­er han gär­na, ofta på sti­gar runt Örnsköldsvik. Ibland ock­så som del­ta­ga­re i stör­re lopp. Han spring­er “för orden”, menar han. Att upp­nå bätt­re resul­tat är vik­tigt och han äger en stark vil­ja att “gå ända in i mål med pro­jek­ten” han före­tar sig. Dikt­sam­ling­en Bruks­bil­der är ett sådant.

Jons­son läser kur­ser i kre­a­tivt skri­van­de och 2015 kom dikt­sam­ling­en Mitte­mel­lan (BoD). Han har ock­så med­ver­kat i ett dus­sin­tal anto­lo­gi­er, nu senast i För­e­ning­en Arbe­tar­skri­vares elf­te anto­lo­gi Jag har tänkt myc­ket på oss och våra utmat­ta­de krop­par (För­e­ning­en Arbe­tar­skri­va­re 2018, red. Hen­rik Johans­son & Anna Jör­gens­dot­ter); fyr­tio­fy­ra för­fat­ta­re väs­sa­de pen­nor­na i “kam­pen mot pres­sa­de arbets­vill­kor och för­säm­ra­de arbets­mil­jö­er”.

För när­va­ran­de skri­ver Jons­son på en en roman om för­ned­ring, kär­lek och spel. Den hand­lar om att växa upp, bli gam­mal, ratad och sjuk, och om att få saker på plats. Den går under arbets­nam­net Defrag och gen­re­mäs­sigt vill Jons­son vil­ja säga att det är för­ned­rings-feel­good.

ROBERT JONSSON FRI PRESS FÖRLAG

Bild: omslaget till Robert Jonssons 'Bruksbilder'