När tåget lämnar stationen – minnen, möten, människor – av Pelle Jageby och Bo Scharping

Bild: Omslag till Pelle Jagebys och Bo Scharpings 'När tåget lämnar stationen'. Bakgrunden är en gammal turistkarta över Florens

Pel­le Jage­by och Bo Schar­ping reser genom Euro­pa till­sam­mans. De har Inter­rail­kort. De vill till Flo­rens och Tosca­na. I 26 år har de talat det om att göra resan och så blev det av. Deras anteck­ning­ar från den­na resan och tidi­ga­re lig­ger till grund för När tåget läm­nar sta­tio­nen – min­nen, möten, män­ni­skor.

Boken inne­hål­ler pro­sa­tex­ter, dik­ter och sång­er. Många av tex­ter­na hand­lar just om män­ni­skor de mött eller som de kanske bara sett. Iakt­ta­gel­ser­na är ömsin­ta.

ur dikten “Blind Date”

Hon hade satt sig
bred­vid mig i kupé­en
när jag sov

jag vak­na­de till
lite lätt
när hon råka­de
röra vid min arm

Den vita käp­pen
la hon fram­för sig
på gol­vet

 

 

När tåget lämnar stationen
– minnen, möten, människor

i webbshoppen»

 

De rör sig fritt vart de går. I Venedig vän­tar de på att tåget som ska ta dem till Flo­rens ska gå. De sit­ter på en trap­pa och tjuv­lyss­nar.

ur “Fåfängans marknad”

Högt och lågt. Bland miss­bru­ka­re av oli­ka dro­ger och betyd­ligt mer – ytligt sett – väl­si­tu­e­ra­de män­ni­skor. […] Arm­längds – jäm­te mig – satt en dam i mogen ålder. Hon hade käpp för att kun­na gå lite bätt­re. Allt annat i hen­nes out­fit mar­ke­ra­de tyd­ligt hur hon vil­le bli betrak­tad. Av oss and­ra. Som kom hon från en annan tid. ”Bäst före-datu­met” hade gått ut.

Deras för­hål­lan­de till Euro­pa är ambi­va­lent och vi för­står att de ibland tyc­ker att det var bätt­re förr.

ur “Minnen av stationer”

En gång fanns SJ:s
tid­ta­bell för utri­kes resor,
en tabell med tåg­ti­der
till kon­ti­nen­ten.
Tåg till Tyskland,
Frank­ri­ke, Polen, Ungern,
Ita­li­en, Kro­a­ti­en, Gre­kland
Jag hit­tar ett sli­tet gam­malt exem­plar
när jag grä­ver i en byrå­lå­da.

Pel­le Jage­by och Bo Schar­ping har blan­dat om sina tex­ter så att vi inte vet vem som skri­vit vad. De talar med en röst, skul­le vi kun­na säga.

Om Pelle Jageby här»

Om Bo Scharping här»

Line

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'

Pelle Jageby

Bild: porträtt av Pelle Jageby

Pel­le Jage­by har länge arbe­tat med kul­tur. Han har skri­vit många egna låtar och fram­för i oli­ka sam­man­hang sin och and­ras musik, både själv och i oli­ka kon­stel­la­tio­ner. Det har under åren bli­vit en del tur­ne­ran­de i Sve­ri­ge och utom­lands, även som gatu­mu­si­kant. Tio ski­vor har det bli­vit. Han har fri­lan­sat på Sve­ri­ges Radio med vis­pro­gram och barn­pro­gram.

Nu kom­mer Pel­le Jage­by och Bo Schar­ping ut med När tåget läm­nar sta­tio­nen. Redan 1992 kom de till­sam­mans ut med dikt­sam­ling­en Euro­pe­is­ka bil­der (Bild­nings­för­la­get).

Jage­by har sedan dess kom­mit ut med fler dikt­sam­ling­ar. I den senas­te, Alla dom som inte (Exak­ta 2018) vil­le han vara en röst för sina “syst­rar och brö­der, alla dom som inte, som ald­rig hörs och syns, de som fal­lit utan­för ramar­na, akti­eut­del­ning­ar­na, ‘nor­ma­li­te­ter­na’, för att dom bara vil­le vara sina egna män­ni­skor”.

Han ser sig som en dröm­ma­re som i mångt och myc­ket fått lov att rea­li­se­ra sina “konst­när­li­ga” dröm­mar i oli­ka sam­man­hang.

Jag har kun­nat kom­bi­ne­rat musi­ken med mitt jobb som fri­tidspe­da­gog och lära­re”, berät­tar han.

Besök Pelle Jageby på webben »