Ulf Tylestrand

 

 

Bild: Porträtt av Ulf Tylestrand iklädd vit skjorta framför en rödmålad brädvägg

Ulf Tylestrand är född och upp­växt i Möln­dal, i en familj med ett äld­re sys­kon. Fadern var metall­ar­be­ta­re och modern arbe­ta­de inom hemvården.

Han är gift sedan snart tret­tio år med Maud Lan­ne, regi­on­po­li­ti­ker i Hal­land. De bor i en tret­ti­o­tals­vil­la utan­för Kungs­bac­ka. Tylestrand är civilin­gen­jör från Chal­mers och dri­ver eget konsultföretag.

Hans intres­se, utö­ver att skri­va thril­ler, är fågel­skåd­ning, soci­al dans och att hålla sig i form. Det blir gär­na pro­me­na­der i blå­bärs­sko­gen, då får sjä­len ro och tan­ken får möj­lig­het kret­sa kring skrivandet.

Roman­skri­van­det bör­ja­de i en lug­na­re peri­od i livet, de två söner­na hade flyt­tat hem­i­från, kon­sult­fir­man var nystar­tad och arbets­be­lägg­ning­en var inte så stor som idag. Det­ta var 2010 och 2016 kom han ut med den förs­ta och and­ra delen i seri­en ”Kamp­fels guld”, Krop­knal­len och Den gode och den onde. 2017 kom de De onda och den avslu­tan­de delen Djä­vu­len från Polen. Skri­van­det har gett blo­dad tand ytter­li­ga­re ett par manus lig­ger i pipen. Fler idéer är finns i huvudet.

ULF TYLESTRAND FRI PRESS FÖRLAG

Bild: omslaget till romanen Korpknallen av Ulf Tylestrand

Bild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den godeBild: omslaget till romanen De onda av Ulf TylestrandBild: Omslaget till Ulf Tylestrands roman Den onde och den gode

ULF TYLESTRAND INTERNET

Ulf Tylestrands Facebook