RESILIENSEN
– en antologi om naturens och människans förmåga att återhämta sig

 

TEXTEN HÄR ÄR NÅGOT ÄNDRAD. LÄS ALLT OCH SKICKA SEDAN IN VIA FORMULÄRET NEDERST  SIDAN!

[ycd_countdown id=20000]

 

Fri Press för­lag efter­ly­ser nyskriv­na skön­lit­te­rä­ra tex­ter på svens­ka som på oli­ka sätt sät­ter lju­set på hur vi kan för­be­re­da oss inför skad­li­ga för­änd­ring­ar och hur vi kan åter­häm­ta oss när de redan fått fäs­te – lik­som hur natu­ren själv han­te­rar dem. Förhållandet mel­lan män­ni­ska och natur får gär­na framgå. 

Att mil­jön och kli­ma­tet är hotat vet vi. På många plat­ser och på oli­ka sätt lider natu­ren redan av ska­dor, ofta orsa­ka­de av oss män­ni­skor. På sam­ma sätt kan vi betrak­ta sam­häl­let – poli­tisk, soci­alt och eko­no­miskt. Att både män­ni­ska och natur häng­er starkt sam­man inser allt fler. Tack och lov. 

Stockholm Resilience Centre beskriver begreppet resiliens såhär:

Det hand­lar allt­så om både mot­stånds­kraft och anpass­nings­för­må­ga samt om för­må­gan att vän­da choc­ker och stör­ning­ar, som en finan­s­kris eller kli­mat­för­änd­ring­ar, till möj­lig­he­ter till för­ny­el­se och inno­va­tivt tän­kan­de. Resilienstänkande omfat­tar läran­de, mång­fald och fram­för allt insik­ten att män­ni­skor och natur är så pass starkt kopp­la­de att de bör upp­fat­tas som ett helt sam­man­vävt soci­al-eko­lo­giskt system.(*)

Varför
Syftet med anto­lo­gin är att inspi­re­ra för­fat­ta­re – och gär­na läsa­re – att tän­ka resi­li­en­ta tan­kar; att se möj­lig­he­ter i kul­tu­rel­la uttrycks­sätt och hur des­sa har bety­del­se för sam­tal och dis­kus­sio­ner i små och stör­re sam­man­hang – som ett kom­ple­ment till det veten­skap­li­ga. Vi vill sät­ta lju­set på framtiden. 

Texttyper
Det ska vara poe­si, berät­tel­ser eller novel­ler. Essäer, med ett litet mått veten­skap­li­ga fak­ta, är ock­så väl­kom­na. Vi är för uto­pi­er – dysto­pi­er: nej tack! Inte hel­ler ”mili­tär resi­li­ens”. Vill du bidra med en kor­ta­re serie, seri­estip­par eller lik­na­de ska du kom­mu­ni­ce­ra oss innan du skic­kar in. (**)

Omfånget
Ett bidrag per per­son. Max 6 sidor A4 med goda mar­gi­na­ler (cir­ka 3000 ord – eller 16500 tec­ken med blank­steg inräk­na­de). Men kor­ta­re tex­ter är myc­ket väl­kom­na. Din text­fil bör vara i fil­for­ma­tet RTF vil­ket det går att spa­ra som i de all­ra fles­ta ord­be­hand­lings­pro­gram.

27/2
PGA ETT TEKNISKT FEL FUNGERAR DET INTE ATT SKICKA MED RTF-FILER. DET ÄR PINSAMT NÄST SISTA DAGEN. VI HAR KONTAKTAT TEKNIKER.
(***)

När?
Vi tar emot bidra­gen här via for­mu­lä­ret nedan – senast den sis­te feb­ru­a­ri. Vill du istäl­let bidra på pap­per kon­tak­ta för­la­get omgående. 

Här en av våra gnisttändare: dikten Ekologi av Ernesto Cardenal

Urvalet
Vi, Fri Press redak­tion, väl­jer vil­ka tex­ter som kom­mer med. Samråd med exter­na resur­ser har vi där vi tyc­ker att det behövs. Vi för­be­hål­ler oss ock­så rät­ten att göra redi­ge­ring­ar, något vi såklart kom­mu­ni­ce­rar med för­fat­ta­ren innan pub­li­ce­ring. Ditt manus ska vara kor­rek­tur­läst. Ditt bidrag får inte tidi­ga­re vara pub­li­ce­rat, inte hel­ler digi­talt. Vi med­de­lar ock­så dem som inte väljs ut – dock utan moti­va­tion eller omdöme. 

Utgivningen
Någon royal­ty utgår inte. Boken pro­du­ce­ras enligt låg­bud­get­prin­ci­pen där vi inte för­vän­tar oss någon vinst från för­sälj­ning­en. Varje med­ver­kan­de får ett halvt dus­sin fri­ex­em­plar. Boken pub­li­ce­ras någon gång i slu­tet av 2023. Upplagestorleken är inte ännu bestämd. Inte hel­ler for­mat och sidan­tal. Titeln är bara pre­li­mi­när. Efter utgiv­ning­en står det för­fat­tar­na fritt att pub­li­ce­ra sin egen text var­helst den kan pas­sa, under för­ut­sätt­ning att refe­rens till anto­lo­gin läm­nas.

Line

* https://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6d20/1459560242138/SU_SRC_vadarresiliens_sidaApril2014.pdf 🔗

** https://fripress.se/kontakt/ 🔗

*** Vänligen und­vik onö­di­ga blank­steg (mel­lanslag), blank­ra­der, sid­bryt­ning­ar och gör ing­en gra­fisk bearbetning. 

Line

Välkommen att skicka in ditt bidrag till antologin – fram till och med 28 februari.

Vi bekräftar mottagandet så snart vi hinner.
Vår förhoppning är sedan att vi senast i maj ska kunna ge dig besked om ditt bidrag kommer med eller inte.

    Har du skrivit i meddelandet ovan eller bifogat en fil och berättat om dig själv?
    Är du överens med oss om förutsättningarna? 

    Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!

    Dorje