RESILIENSEN
– en skön antologi om naturens och människans förmåga att återhämta sig

 

Fri Press för­lag efter­ly­ser nyskriv­na skön­lit­te­rä­ra tex­ter på svens­ka som på oli­ka sätt sät­ter lju­set på hur vi kan för­be­re­da oss inför skad­li­ga för­änd­ring­ar och hur vi kan åter­häm­ta oss när de redan fått fäs­te – lik­som hur natu­ren själv han­te­rar dem. Förhållandet mel­lan män­ni­ska och natur får gär­na framgå. 

Att mil­jön och kli­ma­tet är hotat vet vi. På många plat­ser och på oli­ka sätt lider natu­ren redan av ska­dor, ofta orsa­ka­de av oss män­ni­skor. På sam­ma sätt kan vi betrak­ta sam­häl­let – poli­tisk, soci­alt och eko­no­miskt. Att både män­ni­ska och natur häng­er starkt sam­man inser allt fler. Tack och lov. 

Stockholm Resilience Centre beskriver begreppet resiliens såhär:

Det hand­lar allt­så om både mot­stånds­kraft och anpass­nings­för­må­ga samt om för­må­gan att vän­da choc­ker och stör­ning­ar, som en finan­s­kris eller kli­mat­för­änd­ring­ar, till möj­lig­he­ter till för­ny­el­se och inno­va­tivt tän­kan­de. Resilienstänkande omfat­tar läran­de, mång­fald och fram­för allt insik­ten att män­ni­skor och natur är så pass starkt kopp­la­de att de bör upp­fat­tas som ett helt sam­man­vävt soci­al-eko­lo­giskt system.(*)

Texttyper
Det ska vara poe­si, berät­tel­ser eller novel­ler. Essäer, med ett litet mått veten­skap­li­ga fak­ta, är ock­så väl­kom­na. Vi är för uto­pi­er – dysto­pi­er: nej tack! Vill du bidra med en kor­ta­re serie, seri­estip­par eller lik­na­de ska du kom­mu­ni­ce­ra oss innan du skic­kar in. (**)

Omfånget
Max 6 sidor A4 med goda mar­gi­na­ler (cir­ka 3000 ord – eller 16500 tec­ken med blank­steg inräk­na­de). Men kor­ta­re tex­ter är myc­ket väl­kom­na. Din text­fil bör vara i fil­for­ma­tet RTF vil­ket det går att spa­ra som i de all­ra fles­ta ordbehandlingsprogram.

När?
Vi tar emot bidra­gen via vår webb­plats under feb­ru­a­ri 2023 – var­ken före eller efter. Där kom­mer att fin­nas en sida öppen där det då går bra att skic­ka in manus. Den som vill bidra med manus på pap­per kon­tak­tar då för­la­get om detta. 

Urvalet
Vi, Fri Press redak­tion, väl­jer vil­ka tex­ter som kom­mer med. Visst sam­råd med exter­na resur­ser har vi där vi tyc­ker att det behövs. Ditt manus ska vara kor­rek­tur­läst. Ditt bidrag får inte tidi­ga­re vara pub­li­ce­rat, inte hel­ler digi­talt. Vi med­de­lar ock­så dem som inte väljs ut – dock utan moti­va­tion eller omdöme. 

Utgivningen
Någon royal­ty utgår inte. Boken pro­du­ce­ras enligt låg­bud­get­prin­ci­pen där vi inte för­vän­tar oss någon vinst från för­sälj­ning­en. Varje med­ver­kan­de får ett halvt dus­sin fri­ex­em­plar. Boken pub­li­ce­ras någon gång i slu­tet av 2023. Upplagestorleken är inte ännu bestämd. Inte hel­ler for­mat och sidan­tal. Titeln är bara pre­li­mi­när. Efter utgiv­ning­en står det för­fat­tar­na fritt att pub­li­ce­ra sin egen text var­helst den kan pas­sa, under för­ut­sätt­ning att refe­rens till anto­lo­gin läm­nas.

Varför
Syftet med anto­lo­gin är att inspi­re­ra för­fat­ta­re – och gär­na läsa­re – att tän­ka resi­li­en­ta tan­kar; att se möj­lig­he­ter i kul­tu­rel­la uttrycks­sätt och hur des­sa har bety­del­se för sam­tal och dis­kus­sio­ner i små och stör­re sam­man­hang – som ett kom­ple­ment till det veten­skap­li­ga. Vi vill sät­ta lju­set på framtiden. 

* https://www.stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6d20/1459560242138/SU_SRC_vadarresiliens_sidaApril2014.pdf
** https://fripress.se/kontakt/

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!