Peter Svensson


Porträtt av Peter Svensson, foto: Michel Larsson

Peter Svens­son är född 1967 i Stock­holm där han idag är bosatt med fru och barn. Att skri­va och att läsa and­ras ord har all­tid fasci­ne­rat poeten. 

Som med­lem i Svens­ka hai­kusäll­ska­pet finns Svens­son repre­sen­te­rad med dik­ter i säll­ska­pets tid­skrift samt i anto­lo­gin En fjä­ril lyf­ter från sin skug­ga. Debut­bo­ken Från tider­na och rum­met är bevis på hur hans skri­vargläd­je över­gått i ett skick­ligt hant­verk; med få sta­vel­ser får hans ord stor verkan. 

Svens­son tog exa­men i teo­lo­gi och är präst­vigd i Svens­ka kyr­kan. Efter nära 20 år i för­sam­lings­tjänst, varav sju år ock­så som fäng­el­se­präst, arbe­tar han idag med geo­de­tisk mät­ning och kar­te­ring. Han beskri­ver sig själv som en till­ba­kadra­gen men soci­al person.

”Skri­van­det är för mig när­mast en inre nöd­vän­dig­het, men sam­ti­digt söker det sig en form och ett uttryck som i någon mening strä­var utåt eller överbryggande.”

Skri­vargläd­jen i sig är ett skäl till att Svens­son fort­sät­ter att skri­va, lik­som käns­lan av att det är vik­tigt att säga något rik­tigt om det liv som vi män­ni­skor kanske inte helt för­står men sam­ti­digt är helt hän­vi­sa­de till. För­fat­ta­ren är läsa­re av and­ras ord och där­med rörd om det eget skriv­na bidrar till and­ras glädje.

One comment

Comments are closed.