Oxherdebilderna
av Kakuan

BILD: Omslag till Kakuans 'Oxherdebilder'

ARKIVEXEMPLAR

Kakuan var en chan­budd­his­tisk munk som lev­de i Kina på 1100-talet och ver­ser­na hand­lar om män­ni­skans sökan­de efter sitt san­na jag – Upplysning eller Buddhaskapet. Kakuans ori­gi­na­l­il­lust­ra­tio­ner till de idag klas­sis­ka tio oxher­de­bil­der­na finns inte kvar men har kom­mit att inspi­re­ra många konst­nä­rer.

Oxen blir sym­bo­len för jaget och efter att ha upp­täckt att den finns gäl­ler det att fin­na spå­ren, fånga och täm­ja den för att till slut släp­pa den, nå käl­lan och åter­vän­da till livet bland män­ni­skor­na.

Oxherdebilderna är intro­du­ce­ra­de och tol­ka­de av Bo Ranman. Första upp­la­gan som gavs ut 1974 är slut. Denna  med omsla­get tryckt på oblekt och åter­vun­net pap­per utkom 1994. (32 sidor)

Barfota och med brös­tet naket
rör jag mig i värl­dens vim­mel.
Mina klä­der är slit­na och dam­mi­ga,
jag är all­tid full av lyc­ka.
Jag använ­der ing­en magi att utvid­ga mitt liv.
Nu, inför mig, får de döda trä­den liv.

 

♉︎xherdebilderna i webbshoppen »

 

Kakuans Oxherdebilder finns ock­så i fak­si­milut­gå­van KINAS DHARMAGÄNG till­sam­mans med poe­ter­na Han shan, Wei Ying-wu, Chia Tao, och Su Tung pó.

BILD: skylt med röd ram och texten 'Böckerna direkt från förlaget = fri frakt'