om Niklas Schiöler, OCD och boken Kontrollöga

AKTUELLT

BILD: Ett uppslag ut SvD 190901 med en artikel

Under rubri­ken ”Vem skul­le jag vara utan mina tvång – en halv män­ni­ska?” skri­ver Maria Car­ling i Svens­ka Dag­bla­det 1 sep­tem­ber 2019 om Niklas Schi­ö­lers bok Kon­trollö­ga och hans för­hål­lan­de till tvångstankar.

Schi­ö­ler berät­tar öppen­hjär­tigt om vil­ka uttryck de kan ta. ”För Niklas är det tan­kar­na och räk­nan­det som är hans tvång. And­ra tvät­tar hän­der­na eller kol­lar spi­sen tio­tals gång­er, kan inte vara i när­he­ten av kni­var eller pas­se­ra bro­ar med mera.” skri­ver Carling.

Tvångs­syndrom, ”Inre tvång”, kan ses som en folk­sjuk­dom. Två till tre pro­cent beräk­nas ha den även om den kan ta sig oli­ka uttryck med oli­ka grad av lidan­de. Hos Schi­ö­ler hand­lar det myc­ket om omsorg och oro, ofta för bar­nen men ock­så för sig själv – eller värl­den. Som­ligt han gör mås­te före­gås av sär­skild ritu­a­ler. Annars kan det bli fel eller så kan något all­var­ligt hän­da. Omvänt blir det bra och en stark käns­la av till­freds­stäl­lel­se infin­ner sig.

Läs Maria Car­lings arti­kel vil­ken ock­så är star­ten på SvD:s serie ”Inre tvång” »

Kol­la vad Christi­na Karls­son som har läst boken skriver »

Kon­trollö­ga är en annorlun­da berät­tel­se om kär­lek och räds­la, besvär­jel­ser och motåt­gär­der i en upp­skru­vad var­dag som inte ute­slu­ter hopp och möjligheter.

Boken Kontrollöga i webbshoppen »

BILD: omslag till Niklas Schiölers bok Kontrollöga – länk till webbshoppen