Hoppa till innehåll

om Niklas Schiöler, OCD och boken Kontrollöga

  • av

AKTUELLT

BILD: Ett uppslag ut SvD 190901 med en artikel

Under rubri­ken ”Vem skul­le jag vara utan mina tvång – en halv män­ni­ska?” skri­ver Maria Carling i Svenska Dagbladet 1 sep­tem­ber 2019 om Niklas Schiölers bok Kontrollöga och hans för­hål­lan­de till tvångstankar.

Schiöler berät­tar öppen­hjär­tigt om vil­ka uttryck de kan ta. ”För Niklas är det tan­kar­na och räk­nan­det som är hans tvång. Andra tvät­tar hän­der­na eller kol­lar spi­sen tio­tals gång­er, kan inte vara i när­he­ten av kni­var eller pas­se­ra bro­ar med mera.” skri­ver Carling.

Tvångssyndrom, ”Inre tvång”, kan ses som en folk­sjuk­dom. Två till tre pro­cent beräk­nas ha den även om den kan ta sig oli­ka uttryck med oli­ka grad av lidan­de. Hos Schiöler hand­lar det myc­ket om omsorg och oro, ofta för bar­nen men ock­så för sig själv – eller värl­den. Somligt han gör mås­te före­gås av sär­skild ritu­a­ler. Annars kan det bli fel eller så kan något all­var­ligt hän­da. Omvänt blir det bra och en stark käns­la av till­freds­stäl­lel­se infin­ner sig.

Läs Maria Carlings arti­kel vil­ken ock­så är star­ten på SvD:s serie ”Inre tvång” »

Kolla vad Christina Karlsson som har läst boken skriver »

Kontrollöga är en annorlun­da berät­tel­se om kär­lek och räds­la, besvär­jel­ser och motåt­gär­der i en upp­skru­vad var­dag som inte ute­slu­ter hopp och möjligheter.

Boken Kontrollöga i webbshoppen »

BILD: omslag till Niklas Schiölers bok Kontrollöga – länk till webbshoppen

GAMMALT OCH NYTT FRÅN FÖRLAGET

Fri Press webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs om våra cookies och vår integritetspolicy!