Niklas Schiöler

 

 

Niklas Schiöler är för­fat­ta­re och poe­si­kän­na­re. Inte minst är han känd som Tranströmerexpert vil­ket inne­bu­rit många inter­vju­er, före­drag, artik­lar och resor runt om i värl­den.

Han har skri­vit ett dus­sin­tal böc­ker om poe­si, poe­si­histo­ria och essä­istik i skil­da ämnen. Om väns­ter­hänt­het, idrott, musik och om poesins för­hål­lan­de till mat. (Ex: Koncentrationens konst, Tomas Tranströmers sena­re poe­si, Bonniers, 1999; Tomas Tranströmer, Tolkningar, red N. Schiöler, Bonniers 1999; Avig eller rätt. En väns­ter­hänt betrak­tel­se, Carlsson 2007; Poäter. Om mat och poe­si, Carlsson 2012; Svensk poe­si – till­sam­mans med Daniel Möller, Albert Bonniers Förlag 2016.)

Vid sidan om skri­van­det under­vi­sar han stu­den­ter i lit­te­rär gestalt­ning, hål­ler före­drag och enga­ge­rar sig i det kul­tu­rel­la och lit­te­rä­ra Skåne.

Om Kontrollöga »

 

 

 

NIKLAS SCHIÖLER I WEBBSHOPPEN

Naturens Återkomst

NIKLAS SCHIÖLER INTERNET

Niklas Schiölers Facebook