Niklas Schiöler

 

 

Niklas Schi­ö­ler är för­fat­ta­re och poe­si­kän­na­re. Inte minst är han känd som Tran­strö­mer­ex­pert vil­ket inne­bu­rit många inter­vju­er, före­drag, artik­lar och resor runt om i världen.

Han har skri­vit ett dus­sin­tal böc­ker om poe­si, poe­si­histo­ria och essä­istik i skil­da ämnen. Om väns­ter­hänt­het, idrott, musik och om poesins för­hål­lan­de till mat. (Ex: Kon­cent­ra­tio­nens konst, Tomas Tran­strö­mers sena­re poe­si, Bon­ni­ers, 1999; Tomas Tran­strö­mer, Tolk­ning­ar, red N. Schi­ö­ler, Bon­ni­ers 1999; Avig eller rätt. En väns­ter­hänt betrak­tel­se, Carls­son 2007; Poä­ter. Om mat och poe­si, Carls­son 2012; Svensk poe­si – till­sam­mans med Dani­el Möl­ler, Albert Bon­ni­ers För­lag 2016.)

Vid sidan om skri­van­det under­vi­sar han stu­den­ter i lit­te­rär gestalt­ning, hål­ler före­drag och enga­ge­rar sig i det kul­tu­rel­la och lit­te­rä­ra Skåne.

Om Kon­trollö­ga »

 

 

 

NIKLAS SCHIÖLER I WEBBSHOPPEN

Naturens Återkomst

NIKLAS SCHIÖLER INTERNET

Niklas Schi­ö­lers Facebook

One comment

Comments are closed.