MANUS

BLI PUBLICERAD

Smalt eller brett?

Vi läser i prin­cip alla manus vi får in men ger såklart inte ut allt. Blir vi intres­se­ra­de dyker vi dju­pa­re och eta­ble­rar kon­takt. Vid en utgiv­ning arbe­tar redak­tio­nen all­tid fram en bra pro­dukt i nära sam­ar­be­te med för­fat­ta­ren eller poe­ten.

Vi möter ibland opub­li­ce­ra­de tex­ter som kanske är “för sma­la” men som vi ändå gil­lar och vill stöd­ja en utgiv­ning av. Jämför våra tit­lar så mär­ker du bred­den. Om vi inte köper och ger ut ett manus där för­fat­ta­ren får betalt, bety­der det inte att att en utgiv­ning är ute­slu­ten. Flera av Fri Press för­fat­ta­re tar själ­va ansvar för en stor del av mark­nads­fö­ring­en och för­sälj­ning­en.

Litteratur vi själva gillar

En enkel poli­cy har vi: Den lit­te­ra­tur vi ger ut ska ingju­ta hopp hos läsa­ren. En del skild­rar nog värl­den så som många upp­le­ver den, mörk och hård. Men då vill vi släp­pa in lju­set i tun­neln.

Tänk sakta…

Funderar du på att ge ut en bok och vill prö­va hos oss är det lite du ska tän­ka på:

  • Vi vill veta var­för du kon­tak­tar just oss — vad som drog dig hit.
  • Vi vill att du skri­ver lite om dig själv.
  • Berätta om du sam­ti­digt skic­kar till and­ra för­lag.
  • Skicka helst tex­ter i Word-for­mat eller mot­sva­ran­de.

I de fall vi tac­kar nej till en text skri­ver vi ibland ändå ett litet utlå­tan­de.

Skicka ditt manus till:

postmaster(a)fripress.se.

Lycka till!

 

Pensel Rod

Fri Press Produktion

Ger du ut någon pub­li­ka­tion, ett maga­sin eller annan skrift? Eller fun­de­rar du på att göra det? Vi kan bistå med redak­tio­nellt stöd, lay­out och tryck. Årsböcker? Turistguider eller rap­por­ter? Små eller sto­ra upp­la­gor?

Hör av dig till:

red(a)fripress.se.