Lawrence Ferlinghetti 99 år 24/3 2018

En av våra sto­ra poe­tis­ka hjäl­tar, Lawrence Ferlinghetti, fyl­ler 99 år i slu­tet av mars 2018. Själv tyc­ker han inte att det är något att fira att man åld­ras och jag hål­ler med honom, men det är ett utmärkt till­fäl­le att upp­märk­sam­ma en fan­tas­tisk livs­gär­ning och en man, en poet, som ald­rig kli­vit ner från bar­ri­ka­der­na.

Han grun­da­de för­la­get och bok­han­deln City Lights i San Fransisco 1953. City Lights har pub­li­ce­rat Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder och mäng­der av ban­bry­tan­de poe­ter och pro­sa­is­ter. Bokhandeln lig­ger i hör­net av Columbus Avenue och Jack Kerouac stre­et i San Fransisco. *

1957 pub­li­ce­ra­de han Allen Ginsbergs ban­bry­tan­de dikt­sam­ling Howl och blev åta­lad för det. 1958 kom hans egen dikt­sam­ling A Coney Island of the Mind, (på svens­ka Själens cir­kus, Cavefors 1976) som kom att bli hans mest kän­da och som har sålt i mer än en mil­jon exem­plar. 2017 kom en sam­ling av hans dik­ter med titeln Ferlinghettis Greatest Poems (New Directions). Ferlinghetti var då och har all­tid varit den mest poli­tiskt enga­ge­ra­de av Beat-poe­ter­na. Han har med humor och poli­tiskt enga­ge­mang tagit sig an de svå­ra frå­gor­na. Filmregissören Francis Ford Coppola sa: “Lawrence gets you laug­hing, then hits you with the truth.”

Världen är en under­bar plats att födas till
om du inte har något emot att lyc­kan inte all­tid
är sär­skilt rolig
om du inte har något emot ett litet hel­ve­te då och då
just när all­ting är bra
för inte ens i him­len sjung­er dom hela tiden

Världen är en under­bar plats att födas till
om du inte har något emot att
folk dör hela tiden
eller kanske bara sväl­ter ibland
vil­ket inte är hälf­ten så illa
om det inte drab­bar dig

Världen är en under­bar plats att födas till
om du inte har något emot döda sjä­lar
på de högs­ta pos­ter­na
en bomb eller två då och då
i era upp­åt­vän­da ansik­ten
eller and­ra män­ni­skor
som vårt varu­mär­kes­märk­ta sam­häl­le
är offer för
med sina för­nä­ma män & sina utro­ta­re
präs­ter och and­ra makt­ha­va­re
med sina apart­heid­sy­stem
kon­gress­för­hör
och and­ra för­stopp­ning­ar
som vårt simp­la kött
mås­te ärva

Ja, Världen är den bäs­ta plat­sen av alla
för sånt som
att ha kul att äls­ka
att vara led­sen
sjunga sång­er och få inspi­ra­tion
gå omkring
tit­ta på allt
och luk­ta på blom­mor
leka sta­ty
och till och med att tän­ka på
att kys­sa män­ni­skor
göra barn ha byx­or
vin­ka med hat­ten
dan­sa
gå och sim­ma i flo­den
på en utflykt
mitt i som­ma­ren
och just all­mänt hål­la igång

Ja,
men just då mitt i all­ting
kom­mer den leen­de
lie­man­nen

Svensk tolk­ning: Bo Ranman, Den röde nai­vis­ten, Fri Press 1975.

Ferlinghetti och and­ra Beat-poe­ters enga­ge­mang för den tidi­ga kubans­ka revo­lu­tio­nen finns doku­men­te­rat i boken The Cubalogues – Beat wri­ters in revo­lu­tio­na­ry Havana. Hans egen bok Seven Days in Nicaragua lib­re, skild­rar Ferlinghettis möte med poe­ten och den nybliv­ne kul­tur­mi­nis­tern Ernesto Cardenal (Ernesto Cardenal: Ekologi Fri Press 1993) och skild­rar de för­hopp­ning­ar som den san­di­nis­tis­ka revo­lu­tio­nen i Nicaragua hade.

Ferlinghetti är vid fyll­da 99 vid god vigör även om hör­seln inte är per­fekt och synen är något ned­satt. Han hål­ler sig i form med pro­me­na­der och med en rodd­ma­skin som han har hem­ma i lägen­he­ten. Den använ­der han dag­li­gen. Han har all­tid varit en fri­lufts­män­ni­ska och job­ba­de för länge sedan som hum­mer­fis­ka­re i Maine. Han har en stu­ga, utan el och and­ra bekväm­lig­he­ter, i det vack­ra Big Sur vid kus­ten söder om San Fransisco, men han har inte besökt stu­gan de senas­te två åren. Stugan var Jack Kerouacs hem under en peri­od och här skrev han ett av sina sista verk, roma­nen Big Sur.

Hans åsik­ter om dagens USA är tyd­li­ga: “Trump is an evil man,” säger han. “He’s so dang­e­rous. I think you’ve got to take this man seri­ously. I think he’s out to destroy democra­cy.”

Ferlinghettis senas­te poem, som pub­li­ce­ra­des i Nation Magazine, talar sam­ma språk;

Trumps tro­jans­ka häst
Homeros lev­de inte länge nog
för att berät­ta om Trumps tro­jans­ka häst
från vil­ken alla pre­si­den­tens män
rusar ut i Vita Huset för att för­stö­ra Demokratin
och instif­ta Bolagens abso­lu­ta makt

Böj din nac­ke, du van­li­ga män­ni­ska

Böj din nac­ke!

Svensk tolk­ning: Bo Ranman, 2018.