Sep 062012
 

Bo Gustavsson dog hastigt efter en kort tids sjukdom på Kungälvs lasarett nu i sommar 2012.
Några av hans vänner hann att säga farväl till honom.

Lördag 25 maj 2013 drack vi en öl på Solrosen
och söndag 26 spred vi stoftet utanför Marstrand!
(Bilder här!)

katten

ALLTID ALTERNATIVARE

Bosse ingick i ett sammanhang. Allt ifrån sin ungdom var han på olika sätt engagerad i olika alternativa projekt. Han bodde periodvis kollektivt och skaffade sig genom åren ett stort kontaktnät. Alla som lärde känna honom fick också känna av hans hjälpsamhet.

Han bidrog alltid med kunskap, idéer och lösningar. Och han var en praktisk man för vägen från tanke till handling var aldrig lång. Fanns där ett problem – litet som stort – tänkte han på det till han kom på en lösning. Blev något fel var han inte sen att ändra på det.

Tvättmaskinen på Fösingsmåla pajade. Bosse Katten tog Kulan med sig i duetten och åkte till skroten. Med sig hem hade de en reservdelsmaskin av liknade modell. Efter en del trixande och modifieringar gick det att tvätta igen – samma eftermiddag. Reservdelsmaskinen utnyttjades ett par gånger till.

 VIKTIGA VÄRDEN

Efter Bosse Kattens död verkade det som om han inte hade några bröstarvingar och det rådde oklarheter om vem som ska få ärva honom.  Socialförvaltningen i Kungälv var inne i Bosses hus tillsammans med Bosses gode man Tore Närman för att se om Bosse lämnat någon sista vilja eller dokument som kunde berätta om eventuella släktingar. De hittade inget.

Tore höll kontinuerlig kontakt med den tjänsteman som handla ärendet, som genom Landsarkivet söker eventuella släktingar som kan ärva honom. Hittar man ingen så tillfaller kvarlåtenskapen som brukligt Allmänna Arvsfonden.

För att omvandla fast egendom och lösöre till reda pengar säljs allt genom exekutiv aktion. Hus och hem ligger i ett område där fastighetspriserna är relativt höga och det finns säkert gott om hugade spekulanter. Risken finns då att Bosses dokumentation – filmer, bilder, anteckningar, texter, slängs.

För att försöka försäkra oss om att inget av kulturhistoriskt värde skulle gå om intet kontaktade vi Kammarkollegiet och Allmänna Arvsfonden.  Efter en del samtal och en skrivelse fick vi beskedet att de aldrig hört talas om Bosse Katten(!). I skrivelsen försökte vi ställa krav på de i egenskap av myndighet skulle undersöka förhållandena. De kontaktade dem som tagit på sig boutredningen. Vi undrade om inte Allmänna Arvsfonden skulle undersöka varför “utredarnas” hänvisning till Allmänna Arvsfonden var falsk. Myndigheten ansåg inte att detta, eller någon lagsökning ingick i deras uppdrag. På begäran skickade de dock det material de hunnit få in. Längre ner på sidan eller HÄR HITTAR DU DOKUMENTEN. (OBS! Vissa uppgifter har vi med respekt för dödsboet retuscherat bort.)

ARVINGAR FUNNA

Efter Allmänna Arvsfondens kontakt med “utredarna” hittade dessa faktiskt en arvinge: en åldrad faster. Tyvärr dog hon innan arvets hann skiftas men hennes döttrar, Kattens kusiner, är nu arvtagare.

Kattens hus är sålt men en del av kvarlåtenskapen är magasinerat och vi kontaktar efter sjösättningen av Bosses stoft arvingarna för att undersöka om vi kan få ta vara på sådant som kan vara viktigt att bevara.

Vill du vara med i detta är du välkommen. Mejla alternativtfripress.se.

MER MATERIAL

Här kommer vi att publicera lite bilder och annat relevant som Bosse Katten lämnat efter sig. Har du bilder eller annan dokumentation av eller om Bosse Katten är du välkommen att kontakta oss på

alternativtfripress.se.

Skriv gärna om något minne du förknippar med Bosse Katten.

Kanske någon har en ”Fösingestake”? En sådan där svart ljusstake tillverkad av en utnött hästsko – det tillverkades både vägg- och bordsmodeller. Ta ett par bra bilder!

FORTSÄTTNING FÖLJER

På denna webbplatsen kommer mer. Kolla på Fösingsmålas webbplats, och på Karavanen 1978.

Välkommen åter!


NÖDVÄNDIG NOSTALGI

FRI PRESS – ALTERNATIVT är ett projekt som syftar till att dokumentera alternativrörelsen och inspirera pågående och kommande alternativa uttryck. Kanske har alternativrörelsen i sig alltid fungerat på det viset. Projektet avslutas när det inte längre behövs. Sådeså!

FRI PRESS – ALTERNATIVT ska väcka minnen, presentera nyheter och bidra till att nya alternativa projekt startas.

Inom kort presenteras FRI PRESS – ALTERNATIVT webbplats där du kan hitta vägar till fler alternativa människor, händelser och sammanhang.

Ljusstaken!

 Okategoriserade  Kommentarer inaktiverade för Ljusstaken!
Apr 242013
 

Nedslitna hästskor, rörstumpar och annat skrot förvandlades till en mysig och folkloristisk ljusstake.

stake

Om det var Katten eller Hasse som var uppfinnarna tvistar de lärde om. Det var främst de som tillverkade dem i varje fall.

Nov 162012
 

Vi har idag mottagit en uppdatering ifrån Kammarkollegiet som släpper ärendet. Då Axelssons Fastighetsbyrå efter de olika turerna funnit en arvinge konstaterar man att Allmänna Arvsfonden inte är legal arvinge till Bo Gustavsson.

De dokument som kom med posten idag är skannade och följer här nedan.  Två av dem är delvis beskurna med hänsyn till den nu aktuella arvingen. Kopior med namn- och adressuppgifter kan jag skicka till dem som är insatta i ärendet. Ordningen är sådan som den kom i kuvertet.

Jag är tacksam om någon kan se över dokumenten och sätta det de beskriver i relation till tidigare korrespondens med de olika aktörerna. Särskilt med hänsyn till dateringar och hur beslut fattats hos socialförvaltningen i Kungälv och sedan hur deras uppdragstagare, begravningsfirman och fastighetsbyrån, verkat.

Tore har sänt mig ett utkast till det brev som vi ska tillsända dödsboet för att i görligaste mån kunna bevara de minnen Bosse Katten efterlämnat. Undertecknad tycker inte att det är på sin plats att tynga de efterlevande med det missnöje och den misstänksamhet vi känner, just nu.

Vi har enligt Kattens sista vilja åtagit oss att sjösätta hans stoft. I vårt brev får vi försöka att framföra detta och se hur arvtagarna tar ställning.

Hör av er med frågor och kommentarer.

Dag

Okt 242012
 
En uppdatering angående bouppteckningen efter Bosse “Katten” följer här i form av en skrivelse som 2012-10-23 tillsändes Allmänna Arvsfonden. Skrivelsen är en sammanfattning av den bevakning som gjorts, en slags förklaring till varför Bosse Kattens minne är viktigt – utöver det som knappt går att förklara med ord – och en uppmaning till Allmänna Arvsfonden att undersöka och vidta åtgärder.
   Vissa namn och andra uppgifter i denna kopia av skrivelsen finns inte med här – än.
   För den som ytterligare vill sätta sig in i fallet hänvisas till Kammarkollegiet, Arvsfondsenheten – ange diarienummer: 6266-12.

Håll utkik efter fler uppdateringar!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevarande av kulturminnesvärden
i dödsbo efter Bosse ”Katten”

Bo Gustavsson, 19511024-XXXX, dog på Kungälvs sjukhus 2012-08-11. Bosse ”Katten” som han oftast kallas, levde ensam. Han hade inga barn eller andra närstående. Men han hade vänner i när och fjärran.

Enligt uppgift ska Socialförvaltningen i Kungälvs kommun genom Xxx Xxxxxxx (000 00 00 00) sökt efter en eventuell sista vilja eller information som skulle kunna leda till eventuella arvingar i den dödes bostad, i hans kassaskåp på Xxxxxxx 00, 000 00 XXXXXXX samt i dennes bankfack – dock utan framgång. Xxxxxxx ska vidare ha företagit efterforskningar hos Landsarkivet och inte heller där fanns upplysningar.

En av Bosses äldsta vänner, Tore Närman, har sedan han fick säga farväl till Bosse bevakat handläggning och bouppteckning i syfte att tillse att värdefull dokumentation inte försvinner i samband med att de ekonomiska värdena tas till vara så som föreskrivs enligt gällande lagstiftning.

Närman fick den 4 september upplysning om att Xxx Xxxxxxx varit i kontakt med Allmänna Arvsfonden vilka gett Xxx Xxxxxxx bemyndigandet att lämna bouppredningsuppdraget till en begravningsbyrå. ”Firmans namn”, På en gata 00, 000 00 XXXXXXX fick uppdraget och kontaktperson där är Xxx-Xxxx Xxxxxxxx (0000 000 00). För försäljning av Bosse ”Kattens” fastighet (Se adress ovan!) har Firman låtit en av sina delägare ansvara, Xxxxx, Firmans fastigheter, En annan adress, XXX XX XXXXXXXX Kontaktperson där är Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XXXX XXX XX).

Närman har vid förfrågan hos Firmans fastigheter fått veta att Bosse ”Kattens” lösöre av värde skall auktioneras ut och hans minnessaker ska brännas eftersom det inte finns någon “arvtagare”. Ovan nämnda lösöre ska efter värdering först magasineras och allmänna arvsfonden ska sedan fatta beslut om försäljning.

Undertecknad har sedan en tid varit drivande i ett projekt för dokumentation och bevarande av historiskt material rörande den så kallade Alternativrörelsen. Alternativrörelsen och människorna i den har kommit att stå för yttringar och gjort experiment som hänger samman med förändringar i synen på natur, miljö, energiproduktion, energianvändning och livsföring. Något som har kommit att påverka allt fler människors värderingar, livsstil, andra rörelser, nationell och internationell politik och lagstiftning. [1]

Alternativrörelsen har inte varit organiserad mer än till vissa delar. Aktiviteterna har ibland varit tillfälliga, lokala eller regionala. Människorna har inte heller så ofta medvetet dokumenterat. Forskning har initierats vid XXXXX-Universitet. Undertecknad är informant och hjälper till med intressanta kontakter. Se Bilaga 1.

Det historiska materialet består främst av bilder, filmer, ljudinspelningar och dokument, men också andra kvarlevor och artefakter finns bevarade. Det tas digitala bilder och kopior av dessa läggs in i databaser och säkerhetskopieras. Det mesta av det primärmaterial som inte är i privat ägo lämnas tillsammans med digitalkopior av det senare till Riksarkivet där ett särskilt ”Alternativrörelsens arkiv” skapats. Detta består idag ”främst av handlingar från mitten av 1970-talet till början av 1980-talet och omfattar 7 volymer”.

Bosse ”Katten” var engagerad i det som går att definiera som alternativrörelsen. Han var uppfinnare och problemlösare med ett särskilt öga för ”low tech”, energitillvaratagande och återvinningsprinciper. Han dokumenterade och hade ett stort kontaktnät i landet.

Hur mycket av Bosse ”Kattens” kvarlåtenskap som går att sortera under historiskt material vet vi inte. Men det är av synnerligen stor vikt att inget förstörs innan det i ordnade former, med respekt för den dödes integritet, hinner inventeras.

Om något av historiskt värde bland kvarlåtenskapen skulle betinga ett ekonomiskt värde, är det också viktigt att detta snarast fastställs, så att insamling kan göras för att ersätta dödsboet – så att inte någon som när sig på utredning och försäljning av detta går miste om något och att återstoden når tänkta mål.

Undertecknad vill, tillsammans med ett par andra av Bosse ”Kattens” vänner, under överinseende av myndighetsperson eller av myndighet utsedd person, gå igenom kvarlåtenskapen, dokumentera, förmedla och om det skulle bli aktuellt också ansvara för bevarande av material.

Vi vill att Allmänna Arvsfonden utan dröjsmål

  • tar de kontakter och vidtar de åtgärder som krävs för att inte historiskt viktigt material i Bosse ”Kattens” kvarlåtenskap förstörs eller sprids för vinden,
  • följer handläggningen av Bosse ”Kattens” dödsboutredning,
  • tillsänder undertecknad alla handlingar rörande ärendet och i de fall de faller under sekretess lämna upplysningar om på vilka grunder sekretess åberopas och i förekommande fall vilka institutioner som äger aktuella handlingar med tillhörande diarienummer,
  • kvalitetsgranskar processen i syfte att mer systematiskt bidra till ökat tillvaratagandet av material som är av väsentlig betydelse ur kulturhistorisk synpunkt, samt
  • meddelar undertecknad om utvecklingen i ärendet och vilka besvärsvägar som eventuellt måste följas.

Upplysningar och annat i ärendet kan, om inte annat föreskrivs, skickas digitalt till mejladressen xxx@XXXXXXXXXXX.XX, med rubriceringen ”Bevarande av kulturminnesvärden i dödsbo efter Bosse ’Katten”.

Skulle det behövas går det bra att skicka frågor eller ringa.

Enligt uppdrag – Xxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

_________________

BILAGA

Alternativrörelsen i Sverige är och var en rörelse som är svår att få syn på. På grund av den alternativa organisering som kännetecknar denna rörelse finns det knapp dokumentation. Av just denna anledning finns det all anledning att ta tillvara det material som kan bli tillgängligt för att bättre förstå denna del av Sveriges historia. Jag har efter uppgift från en vän till Bosse Gustavsson uppmärksammats att denne Bosse Gustavsson har en hel del dokumentation från hans liv inom alternativrörelsen som har föga ekonomiskt värde men väl ett historiskt. Det är därför min åsikt att denna dokumentation bör efterlämnas till hans vänner; material som kan vara av allmänt forskningsintresse kan sedan lämnas åt Riksarkivets “Alternativrörelsens arkiv”.

Med vänlig hälsning

Xxxx Xxxxx

XXXXX-Universitet[1] Nationalencyklopedin definierar alternativrörelser som ”spontana, ibland tillfällighetsbetonade rörelser som växte fram under 1970- och 1980-talen och som hävdade behovet av alternativ till eller ersättning för vissa icke önskvärda företeelser i det storskaliga, etablerade samhället.”