Joakim Becker


Joa­kim Bec­ker (1973) har givit ut sju dikt­sam­ling­ar sedan debu­ten 2011. Den senas­te Nya jävel­skap nu här på Fri Press. 

I sin ung­dom utbil­da­de sig Bec­ker först till verk­stads­me­ka­ni­ker men gled in i ett svårt drog­be­ro­en­de något som led­de till en psy­kisk kris. Men han tog sig ur det. Och när Bec­ker bör­ja­de på Som­mens folk­hög­sko­la 2010 fann han poe­sin som en väg att få utlopp för sina tan­kar och erfa­ren­he­ter. I en inter­vju med Peter Nyberg (Popu­lär Poe­si) berät­tar han om hur tack­sam han är för den inspi­ra­tion han fick av svensklä­ra­ren Karin Sissek.

2011 ställ­des hans dik­ter ut vid en sam­lings­ut­ställ­ning på Tranås bib­li­o­tek. Det har sedan dess bli­vit flera dikt­sam­ling­ar varav tre på Mag­nus Grehn för­lag:

I mitt huvud – och and­ra dik­ter 2013

I säll­skaps­rum­met på en psy­ki­a­trisk kli­nik 2016

Jag skyff­lar kvick­sand med bara hän­der­na 2019.

Skräc­kens mäs­ta­re Step­hen King inspi­re­rar Joa­kim Bec­ker. Över­rask­ning­en i Kings böc­ker vill han över­fö­ra till sina kortra­di­ga dik­ter. Läsa­ren får gär­na över­ras­kas när dik­ten tar en plöts­lig vändning.

Porträtt av Joakim Becker, foto: Karl Larsson

Följ Becker på Instagram »

Läs om boken
Nya Jävelskap »

Även om Bec­kers dik­ter gär­na tar sats i det mör­ka lyc­kas han nog vän­da det med sin strä­va humor:

Hop­pet finns
men det
är
decimerat 

Bec­ker är verk­sam i Tranås där han emel­lanåt läser sina dik­ter vid ”Pils­ner­po­e­si” – i gott säll­skap kan vi tänka 🙂

Omslaget till 'Nya jävelskap' av Joakim Becker, med en tänd Zipptändare i rött mot en krämfärgad bakgrund

One comment

Comments are closed.