Fri Press Blogg

FRI PRESS BLOGG

 

Om författare, förlag och bokhandlare på internet – och “klickjägarna”

Det finns aktö­rer på bok­mark­na­den som en kan und­ra över. Jag tän­ker på klick­jä­gar­na, eller hur de nu kan benäm­nas. För här på inter­net utgör de en väx­an­de kate­go­ri. Det är de som på sina webb­plat­ser “mark­nads­för” böc­ker utan att ha så värst myc­ket kon­takt med var­ken för­lag eller för­fat­ta­re. Och då tän­ker jag inte på de som läst böc­ker­na och som pub­li­ce­rar recen­sio­ner, enkla­re omdö­men eller som bara vill berät­ta att de läst och vill rekom­men­de­ra dem. Nej, för klick­jä­gar­na ver­kar det hand­la mer om busi­ness än om själ­va …
Läs hela inläg­get här »
Laddar…