Eva Jonsby

 

 

Till yrket är Eva Jons­by bib­li­o­te­ka­rie. Hon är upp­växt i Stock­holm men bor nume­ra en bit ut mot kus­ten, så havet har bli­vit en stor inspi­ra­tions­käl­la i skri­van­det. Även i hen­nes akva­rell­mål­ning­ar är havet närvarande.

”Att skri­va haiku och måla krä­ver sam­ma när­va­ro; att fånga ett kort ske­de eller fry­sa ett ögon­blick”, säger hon. Hon berät­tar ock­så att skri­van­det gör hen­ne mer käns­lig för intryck, men ock­så för vil­ka intryck som är vär­da att fånga upp. ”Det ger mig en stör­re mening med mitt liv. Det låter pre­ten­tiöst, men jag tror de fles­ta kre­a­ti­va män­ni­skor upp­le­ver det.”

Eva Jons­by skri­ver i dikt­form och hon har gett ut två böc­ker: Havet tala­de till mig (Vul­kan 2011) och Näck­ros­blad – haiku (Fri Press för­lag 2015). Den sena­re till­sam­man med Anna Wiik.

Näck­ros­blad – haiku är en sam­ling haik­utex­ter och en kort intro­duk­tion om haikuns histo­ria och karak­tär.  Den rik­tar sig till dem som redan är för­trog­na med haiku, men ock­så de som bara har en vag upp­fatt­ning om vad haiku är. Kanske är det män­ni­skor som är nyfik­na på den kor­ta for­men av poe­si, så enkel att för­stå, men som ändå rym­mer flera djup och dimensioner.

Anna Wiik och Eva Jons­by är båda hän­giv­na hai­ku­skri­va­re sedan tio år. När de träf­fa­des på Svens­ka Hai­kusäll­ska­pet föd­des idén om en gemen­sam bok. ”Att skri­va haiku är ett sätt att leva för oss, att var­je dag inspi­re­ras av både natu­ren och hän­del­ser omkring oss”, menar Eva Jons­by. Hon fasci­ne­ras av pro­ces­sen när de sat­te sam­man sina tex­ter så att de bil­da­de en har­mo­nisk hel­het. När de råd­gjor­de med varand­ra vid tex­tur­va­let var de näs­tan all­tid eni­ga om vil­ka som skul­le vara med. ”Själv­klart har vi all­tid respek­te­rat varand­ras val när det fun­nits tvek­sam­het”, säger hon. Hon tyc­ker ock­så att Annas illust­ra­tio­ner är vik­ti­ga, sär­skilt som de kom­plet­te­rar tex­ten utan att ta fokus från den.

”Vil­ken kre­a­tiv pro­cess det har varit att skri­va den här boken med Anna! Inte minst alla dis­kus­sio­ner vi har haft om att skri­va, om skriv­kramp och hur inspi­ra­tio­nen känns när den väl kom­mer. Det har utveck­lat mig själv som för­fat­ta­re och människa.”

Eva Jons­by är verk­sam i Sven­ka Hikusäl­ska­pet dä hon bland annat upp­da­te­rar deras Face­book.

EVA JONSBY FRI PRESS FÖRLAG

Skuggornas barn

EVA JONSBY SOCIALA MEDIER

One comment

Comments are closed.