John Dahlquist

 

Mal­mö andas är John Dahlquists förs­ta roman. Till var­dags arbe­tar han som ska­te­board­lä­ra­re och biträ­dan­de rek­tor. Han gil­lar att skri­va och har bidra­git med artik­lar i maga­si­nen Free Ska­te Maga­zi­ne, King­pin, Giftorm och VICE. Han har ock­så skri­vit Berät­tel­sen om Lunds Barn­hem där han ock­så arbe­ta­de tills verk­sam­he­ten lades ner 2006. Utö­ver att skri­va ska­par John bild­konst, oftast i form av tuschteckningar.

Bokre­le­a­sen av Mal­mö andas hölls till­sam­mans med konst­nä­ren Peter Jöns­son på Mitt Möl­lan. För­u­tom Jöns­sons vack­ra och intres­san­ta ”strand­mo­tiv” i stor­for­mat, pas­sa­de Dahlquist på att visa upp ori­gi­na­len till de bil­der som fun­ge­rar som illust­ra­tio­ner i hans bok.

Bild: Inbjudan till release och vernissage

Vindteckningar

 

 

 

 

Mer om Malmö andas »

Boken i webbshoppen »