Alfonso Ambrossi

bild: Svartvitt porträtt av Alfonso Ambrossi

Alfon­so Ambros­si är poet med mång­kul­tu­rell bak­grund. Han är född i Ecu­a­dor och har ita­li­enskt påbrå. Han är ame­ri­kansk med­bor­ga­re men bosatt i Sve­ri­ge sedan 1993 – en kos­mo­po­lit – stolt över sitt kul­tu­rel­la arv.

Dikt­sam­ling­en Vin­dens alla barn har sys­sel­satt honom under flera år.
   “Det har varit en nöd­vän­dig mog­nads­tid där jag för­sökt att efter­strä­va enkel­he­ten men inte velat för­sa­ka bud­ska­pet”, säger han.

De som kän­ner Ambros­si menar att han är en lugn tän­ka­re med stor integri­tet. Han kan upp­fat­tas som blyg men han är inkän­nan­de och omtänk­sam. Hans huvud­in­tres­sen – vid sidan om famil­jen – är kul­tur i alla dess for­mer, huma­nism och filo­so­fi. Han är är ord­fö­ran­de i Roman­tis­ka för­bun­det och leder ett filo­so­fiskt säll­skap i Sig­tu­na stad där han även är bosatt.

ur Vindens alla barn

hem­lig­he­ten till lyc­kan
och nyc­keln till inre frid
är att upp­täc­ka att livet
inte är en rät­tig­het
utan en gåva

så tack­sam till livet
till kat­ten
till bröd och till vat­ten
till mor­gon och nat­ten
så tack­sam till Dig