Emil Ahlbertz


Emil Ahlbertz (1974) är bosatt i Mal­mö och arbe­tar som arki­va­rie. Han debu­te­ra­de som poet 2015 med Kos­mis­ka rum (Vul­kan 2015) och har sedan utkom­mit med Balu­strad (Vul­kan 2015), Kall hori­sont (För­fat­ta­res bok­ma­skin 2016) och här på Fri Press för­lag Dagar­na är dags­vers (2019). Han med­ver­kar ock­så med sina dik­ter i oli­ka tid­skrif­ter vid oli­ka upp­läs­ning­ar. Nu, 2021, kom­mer han med Insän­dar­po­e­si som är hans fem­te diktsamling.

Ahlbertz dik­ter är kor­ta och kon­cen­tre­ra­de, orim­ma­de och föl­jer ing­en meter. De inne­hål­ler, menar han, iakt­ta­gel­ser, tan­kar och dröm­mar. Ibland finns där någon som han till­ta­lar men ofta ver­kar det vara ett inre samtal.

Det finns en käns­la av ensam­het i dik­ter­na. Det märks hur han på ett medi­ta­tivt sätt, i avstån­det, ser det han ser. När allt det där ute, alla män­ni­skor­na och bru­set, stängts av för en stund, lyc­kas han ”sät­ta ord på” de exi­sten­ti­el­la frå­gor­na. Det går i sto­ra styc­ken att iden­ti­fi­e­ra sig och det ger en något att tän­ka på.

BILD: Omslag Emil Ahlbertz 'Dagarna är dagsvers' med en bild av en stad i svartvitt som i en spegelbild får färg som om det vore den vilda naturen

FP–192 • ISBN: 978–91-88765–49‑9

Om Insändarpoesi »

Line